آموزش‌های ویدیویی

خیام

هنگام صبوح ای صنم فرخ پی

هنگام صبوح ای صنم فرخ پی – 178

دکلمه صوتی هنگام صبوح ای صنم فرخ پی  – رباعی 178از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی برساز ترانه‌ای و پیش‌آور می کافکند بخاک صد هزاران جم و کی.     هنگام صبوح ای صنم فرخ پی برساز ترانه‌ای و پیش‌آور می   کافکند بخاک صد هزاران جم و کی این آمدن تیرمه و[…]

هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری

هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری – 177

دکلمه صوتی هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری  – رباعی 177از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی تا چند کنی بر گل مردم خواری انگشت فریدون و کف کیخسرو.     هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری تا چند کنی بر گل مردم خواری   انگشت فریدون و کف کیخسرو بر چرخ نهاده‌ای چه می‌پنداری  […]

گر کار فلک به عدل سنجیده بدی

گر کار فلک به عدل سنجیده بدی – 176

دکلمه صوتی گر کار فلک به عدل سنجیده بدی  – رباعی 176از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی احوال فلک جمله پسندیده بدی ور عدل بدی بکارها در گردون.     گر کار فلک به عدل سنجیده بدی احوال فلک جمله پسندیده بدی   ور عدل بدی بکارها در گردون کی خاطر اهل فضل[…]

گر دست دهد ز مغز گندم نانی

گر دست دهد ز مغز گندم نانی – 175

دکلمه صوتی گر دست دهد ز مغز گندم نانی  – رباعی 175از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی وز می دو منی ز گوسفندی رانی با لاله رخی و گوشه بستانی.     گر دست دهد ز مغز گندم نانی وز می دو منی ز گوسفندی رانی   با لاله رخی و گوشه بستانی[…]

گر آمدنم بخود بُدی، نامدمی

گر آمدنم بخود بُدی، نامدمی – 174

دکلمه صوتی گر آمدنم بخود بُدی، نامدمی – رباعی 174از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی ور نیز شدن بمن بُدی، کی شدمی به زان نَبُدی که اندر این دیر خراب.     گر آمدنم بخود بُدی، نامدمی ور نیز شدن بمن بُدی، کی شدمی   به زان نَبُدی که اندر این دیر خراب[…]

زان کوزهٔ می که نیست در وی ضرری

زان کوزهٔ می که نیست در وی ضرری – 173

دکلمه صوتی زان کوزهٔ می که نیست در وی ضرری  – رباعی 173از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی پر کن قدحی بخور بمن ده دگری زان پیشتر ای صنم که در رهگذری.     زان کوزهٔ می که نیست در وی ضرری پر کن قدحی بخور بمن ده دگری   زان پیشتر ای[…]

در گوش دلم گفت فلک پنهانی

در گوش دلم گفت فلک پنهانی – 172

دکلمه صوتیدر گوش دلم گفت فلک پنهانی  – رباعی 172از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی حکمی که قضا بود ز من میدانی در گردش خویش اگر مرا دست بدی.     در گوش دلم گفت فلک پنهانی حکمی که قضا بود ز من میدانی   در گردش خویش اگر مرا دست بدی خود[…]

در کارگه کوزه‌گری کردم رای

در کارگه کوزه‌گری کردم رای – 171

دکلمه صوتی در کارگه کوزه‌گری کردم رای  – رباعی 171از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی در پایه چرخ دیدم استاد بپای میکرد دلیر کوزه را دسته و سر.     در کارگه کوزه‌گری کردم رای در پایه چرخ دیدم استاد بپای   میکرد دلیر کوزه را دسته و سر از کله پادشاه و[…]

خوش باش که پخته‌اند سودای تو دی

خوش باش که پخته‌اند سودای تو دی – 170

دکلمه صوتی خوش باش که پخته‌اند سودای تو دی  – رباعی 170از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی فارغ شده‌اند از تمنای تو دی قصه چه کنم که به تقاضای تو دی.     خوش باش که پخته‌اند سودای تو دی فارغ شده‌اند از تمنای تو دی   قصه چه کنم که به تقاضای[…]

چندان که نگاه می‌کنم هر سویی

چندان که نگاه می‌کنم هر سویی – 169

دکلمه صوتی چندان که نگاه می‌کنم هر سویی  – رباعی 169از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی در باغ روان است ز کوثر جویی صحرا چو بهشت است ز کوثر کم گوی.     چندان که نگاه می‌کنم هر سویی در باغ روان است ز کوثر جویی   صحرا چو بهشت است ز کوثر[…]

تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی

تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی – 168

دکلمه صوتی تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی  – رباعی 168از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی مشکل چه یکی چه صد هزار ای ساقی خاکیم همه چنگ بساز ای ساقی.     تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی مشکل چه یکی چه صد هزار ای ساقی   خاکیم همه[…]

پیری دیدم به خانهٔ خماری

پیری دیدم به خانهٔ خماری – 167

دکلمه صوتی پیری دیدم به خانهٔ خماری  – رباعی 167از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی گفتم نکنی ز رفتگان اخباری گفتا می خور که همچو ما بسیاری.     پیری دیدم به خانهٔ خماری گفتم نکنی ز رفتگان اخباری   گفتا می خور که همچو ما بسیاری رفتند و خبر باز نیامد باری[…]

بر گیر پیاله و سبو ای دلجوی

بر گیر پیاله و سبو ای دلجوی – 166

دکلمه صوتی بر گیر پیاله و سبو ای دلجوی  – رباعی 166از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی فارغ بنشین بکشتزار و لب جوی بس شخص عزیز را که چرخ بدخوی.     بر گیر پیاله و سبو ای دلجوی فارغ بنشین بکشتزار و لب جوی   بس شخص عزیز را که چرخ بدخوی[…]

بر شاخ امید اگر بری یافتمی

بر شاخ امید اگر بری یافتمی – 165

دکلمه صوتی بر شاخ امید اگر بری یافتمی  – رباعی 165از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی هم رشته خویش را سری یافتمی تا چند ز تنگنای زندان وجود.     بر شاخ امید اگر بری یافتمی هم رشته خویش را سری یافتمی   تا چند ز تنگنای زندان وجود ای کاش سوی عدم[…]

بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی

بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی – 164

دکلمه صوتی بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی  – رباعی 164از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی سرمست بدم که کردم این عیاشی با من به زبان حال می‌گفت سبو.     بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی سرمست بدم که کردم این عیاشی   با من به زبان حال می‌گفت سبو من چون[…]

ای کاش که جای آرمیدن بودی

ای کاش که جای آرمیدن بودی – 163

دکلمه صوتی ای کاش که جای آرمیدن بودی  – رباعی 163از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی یا این ره دور را رسیدن بودی کاش از پی صد هزار سال از دل خاک.     ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی   کاش از پی صد هزار[…]

ای دوست حقیقت شنو از من سخنی

ای دوست حقیقت شنو از من سخنی – 162

دکلمه صوتی ای دوست حقیقت شنو از من سخنی  – رباعی 162از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی با بادهٔ لعل باش و با سیم تنی کانکس که جهان کرد فراغت دارد.     ای دوست حقیقت شنو از من سخنی با بادهٔ لعل باش و با سیم تنی   کانکس که جهان کرد[…]

ایدل تو به اسرار معما نرسی

ایدل تو به اسرار معما نرسی – 161

دکلمه صوتی ایدل تو به اسرار معما نرسی  – رباعی 161از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی در نکته زیرکان دانا نرسی اینجا به می لعل بهشتی می ساز.     ایدل تو به اسرار معما نرسی در نکته زیرکان دانا نرسی   اینجا به می لعل بهشتی می ساز کانجا که بهشت است[…]

ای آنکه نتیجهٔ چهار و هفتی

ای آنکه نتیجهٔ چهار و هفتی – 160

دکلمه صوتی ای آنکه نتیجهٔ چهار و هفتی  – رباعی 160از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی وز هفت و چهار دایم اندر تفتی می خور که هزار بار بیشت گفتم.     ای آنکه نتیجهٔ چهار و هفتی وز هفت و چهار دایم اندر تفتی   می خور که هزار بار بیشت گفتم[…]

از کوزه‌گری کوزه خریدم باری

از کوزه‌گری کوزه خریدم باری – 159

دکلمه صوتی از کوزه‌گری کوزه خریدم باری  – رباعی 159از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری شاهی بودم که جام زرینم بود.     از کوزه‌گری کوزه خریدم باری آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری   شاهی بودم که جام زرینم بود اکنون شده‌ام کوزه هر خماری[…]

از آمدن بهار و از رفتن دی

از آمدن بهار و از رفتن دی – 158

دکلمه صوتی از آمدن بهار و از رفتن دی  – رباعی 158از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی اوراق وجود ما همی گردد طی می خور! مخور اندوه که فرمود حکیم.     از آمدن بهار و از رفتن دی اوراق وجود ما همی گردد طی   می خور! مخور اندوه که فرمود حکیم[…]

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی – 157

دکلمه صوتی آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی  – رباعی 157از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی معذوری اگر در طلبش میکوشی باقی همه رایگان نیرزد هشدار.     آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی معذوری اگر در طلبش میکوشی   باقی همه رایگان نیرزد هشدار تا عمر گرانبها بدان[…]

یک جرعه می کهن ز ملکی نو به

یک جرعه می کهن ز ملکی نو به – 156

دکلمه صوتی یک جرعه می کهن ز ملکی نو به  – رباعی 156از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی وز هرچه نه می طریق بیرون شو به در دست به از تخت فریدون صد بار.     یک جرعه می کهن ز ملکی نو به وز هرچه نه می طریق بیرون شو به  […]

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه – 155

دکلمه صوتی تا کی غم آن خورم که دارم یا نه  – رباعی 155از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پرکن قدح باده که معلومم نیست.     تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه   پرکن قدح[…]

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده – 154

دکلمه صوتی بنگر ز صبا دامن گل چاک شده  – رباعی 154از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی بلبل ز جمال گل طربناک شده در سایه گل نشین که بسیار این گل.     بنگر ز صبا دامن گل چاک شده بلبل ز جمال گل طربناک شده   در سایه گل نشین که بسیار[…]

از هر چه بجز می است کوتاهی به

از هر چه بجز می است کوتاهی به – 153

دکلمه صوتی از هر چه بجز می است کوتاهی به  – رباعی 153از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی می هم ز کف بتان خرگاهی به مستی و قلندری و گمراهی به.     از هر چه بجز می است کوتاهی به می هم ز کف بتان خرگاهی به   مستی و قلندری و[…]

می‌ خور که فلک بهر هلاک من و تو

می‌ خور که فلک بهر هلاک من و تو – 152

دکلمه صوتی می‌ خور که فلک بهر هلاک من و تو  – رباعی 152از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی قصدی دارد به جان پاک من و تو در سبزه نشین و می روشن می‌خور.     می‌ خور که فلک بهر هلاک من و تو قصدی دارد به جان پاک من و تو[…]

تن چو برفت جان پاک من و تو

از تن چو برفت جان پاک من و تو – 151

دکلمه صوتی از تن چو برفت جان پاک من و تو  – رباعی 151از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی خشتی دو نهند بر مغاک من و تو و آنگاه برای خشت گور دگران.     از تن چو برفت جان پاک من و تو خشتی دو نهند بر مغاک من و تو  […]

از آمدن و رفتن ما سودی کو

از آمدن و رفتن ما سودی کو – 150

دکلمه صوتی از آمدن و رفتن ما سودی کو  – رباعی 150از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی وز تار امید عمر ما پودی کو چندین سر و پای نازنینان جهان.     از آمدن و رفتن ما سودی کو وز تار امید عمر ما پودی کو   چندین سر و پای نازنینان جهان[…]

آن قصر که با چرخ همیزد پهلو

آن قصر که با چرخ همیزد پهلو – 149

دکلمه صوتی آن قصر که با چرخ همیزد پهلو  – رباعی 149از خیام + معنی، تحلیل و تفسیر فلسفی بر درگه آن شهان نهادندی رو دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای.     آن قصر که با چرخ همیزد پهلو بر درگه آن شهان نهادندی رو   دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای بنشسته همی گفت که[…]

دلیل بازگشت وجه