آموزش‌های ویدیویی

فرهنگ معین

معنی پاخره

معنی پاخره

معنی پاخره به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاخره در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاخره در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاخره معنی پاخره: سکویی که کنارِ درِ خانه برای نشستن درست می[…]

معنی پاچین

معنی پاچین

معنی پاچین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچین در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچین در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچین /pACin/ معنی پاچین:دامن زنانه. مترادف با کلمه پاچین دامن، زیرازار. هم[…]

معنی پاچیدن

معنی پاچیدن

معنی پاچیدن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچیدن در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچیدن در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچیدن معنی پاچیدن: نرم و آهسته براه رفتن. هم قافیه با کلمه[…]

معنی پاچک

معنی پاچک

معنی پاچک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچک در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچک در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچک معنی پاچک: تپاله. هم قافیه با کلمه پاچک پک، کوجک،  حامل[…]

معنی پاچه ورمالیده

معنی پاچه ورمالیده

معنی پاچه ورمالیده به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه ورمالیده در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه ورمالیده در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه ورمالیده معنی پاچه ورمالیده: بی شرم. معنی پاچه[…]

معنی پاچه گیر

معنی پاچه گیر

معنی پاچه گیر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه گیر در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه گیر در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه گیر معنی پاچه گیر: کسی که بی جهت[…]

پاچه خیزک

معنی پاچه خیزک

معنی پاچه خیزک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه خیزک در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه خیزک در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه خیزک /pACexizak/ معنی پاچه خیزک: نوعی آتش بازی.[…]

معنی پاچه

معنی پاچه

معنی پاچه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه /pACe/ معنی پاچه: ساق پا، ران. مترادف با کلمه پاچه پا،[…]

معنی پاچنگ

معنی پاچنگ

معنی پاچنگ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچنگ در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچنگ در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچنگ معنی پاچنگ:دریچه، روزنه. هم قافیه با کلمه پاچنگ بالنگ، پافنگ، پلنگ،[…]

معنی پاچراغی

معنی پاچراغی

معنی پاچراغی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچراغی در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچراغی در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچراغی معنی پاچراغی: پولی که تماشاگران در زور خانه و مانند آن[…]

معنی پاچپله

معنی پاچپله

معنی پاچپله به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچپله در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچپله در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچپله معنی پاچپله: کفش. هم قافیه با کلمه پاچپله آبلهف باطله، حامله،[…]

معنی پاچایه

معنی پاچایه

معنی پاچایه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچایه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچایه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچایه معنی پاچایه: پلیدی و بول. هم قافیه با کلمه پاچایه آتیه،[…]

معنی پاچالدار

معنی پاچالدار

معنی پاچالدار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچالدار در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچالدار در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچالدار معنی پاچالدار: آنکه در نانوائی سنگکی نان به تنور بندد. هم[…]

معنی پاچال

معنی پاچال

معنی پاچال به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچال در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچال در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچال معنی پاچال: گودال، جای ایستادن فروشنده در دکان، پاچاه. هم قافیه[…]

معنی پاجوش

معنی پاجوش

معنی پاجوش به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاجوش در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاجوش در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاجوش /pAjuS معنی پاجوش: شاخهای فرعی که از بن درخت روید متصل[…]

معنی پاجامه

معنی پاجامه

معنی پاجامه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاجامه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاجامه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاجامه معنی پاجامه: زیر جامه تنبان، شلوار. هم قافیه با کلمه پاجامه[…]

معنی پاتیناژ

معنی پاتیناژ

معنی پاتیناژ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتیناژ در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتیناژ در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتیناژ /pAtinAZ/ معنی پاتیناژ: سُرِش، نوعی اسکی روی یخ. معنی پاتیناژ در فرهنگ[…]

معنی غارتگر

معنی غارتگر چیست؟

معنی غارتگر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارتگر در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارتگر تلفظ: /qAratgar/ معنی: دزد، راهزن، قاپنده، رباینده. برابر پارسی: تاراجگر، چپاولگر. مترادف: ویران کننده، چپوچی، دزد، راهزن، سارق، طرار، یغماگر.[…]

معنی پاتیل

معنی پاتیل

معنی پاتیل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتیل در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتیل در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.       معنی پاتیل /pAtil/ معنی پاتیل:دیگ، سیاه مست. هم قافیه با کلمه پاتیل[…]

معنی غارت

معنی غارت چیست؟

معنی غارت به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارت در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارت تلفظ: /qArat/ معنی: هجوم بردن، به تاراج بردن، چپاول کردن. برابر پارسی: تاراج، چپاول. مترادف: ربایش، دستبرد، دزدی، یغما. غارت[…]

معنی غارب

معنی غارب چیست؟

معنی غارب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارب در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارب معنی: غروب کننده، دور شونده، نقطه ی میانی بین دو کتف.   غارب در فرهنگ فارسی غروب کننده، دور شونده.[…]

معنی غار

معنی غار چیست؟

معنی غار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غار در گویش ها و لهجه ها.   معنی غار تلفظ: /qAr/ معنی: شکاف، سوراخ، کهف، خندق. مترادف: حفره، زاغه، شکفت، مغار، مغاره، مغاک. برابر پارسی: اشکفت، رخنه، کنام، گودال.[…]

معنی غاذی

معنی غاذی چیست؟

معنی غاذی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غاذی در گویش ها و لهجه ها.   معنی غاذی معنی: لقمه کوچک، قوت دهنده، غذا دهنده.   غاذی در فرهنگ فارسی ( اسم ) غذا دهنده، قوت دهنده.  […]

معنی غادر

معنی غادر چیست؟

معنی غادر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غادر در گویش ها و لهجه ها.   معنی غادر معنی: بی وفا، عهد شکن.   غادر در فرهنگ فارسی غدرکننده، خائن، بی وفا، عهدشکن ( سم ) غدر کننده[…]

معنی غاتی

معنی غاتی چیست؟

معنی غاتی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غاتی در گویش ها و لهجه ها.   معنی غاتی معنی: آمیختن، آغشتن، درهم، مخلوط، ممزوج.   غاتی در جدول کلمات مخلوط.   غاتی در لغت نامه دهخدا غاتی: ([…]

معنی پاتولوژی

معنی پاتولوژی

معنی پاتولوژی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتولوژی در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتولوژی در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتولوژی /pAtoloZi/ معنی پاتولوژی:  آسیب شناسی. مترادف با کلمه پاتولوژی اسیب شناسی.[…]

معنی پاتله

معنی پاتله

معنی پاتله به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتله در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتله در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتله معنی پاتله: بهانه جویی کردن. معنی پاتله در فرهنگ معین (تِ[…]

معنی پاترس

معنی پاترس

معنی پاترس به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاترس در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاترس در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاترس معنی پاترس: ترساندن اطفال و زیردستان برای بازداشتن از کاری یا[…]

معنی جاعل

معنی جاعل

معنی جاعل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاعل در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاعل تلفظ: /jA~el/ جعل کننده. جاعل در فرهنگ فارسی   جعل کننده، خلق کننده، قراردهنده، سازنده ( اسم ) ۱- سازنده[…]

معنی پاتختی

معنی پاتختی

معنی پاتختی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتختی در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتختی در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتختی /bAtaxti/ معنی پاتختی: جشن فردای شب عروسی. هم قافیه با کلمه[…]

دلیل بازگشت وجه