آموزش‌های ویدیویی

مولانا

رَسْتَم ازین نَفْس و هَوی، زنده بِلا مُرده بِلا زنده و مُرده وَطَنَم، نیست به جُز فَضْلِ خدا

رستَم ازین نفس و هوی، زنده بلا مرده بلا-38

دکلمه صوتی شعر رَسْتَم ازین نَفْس و هَوی، زنده بِلا مُرده بِلامولانا – غزل 38 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.زنده و مُرده وَطَنَم، نیست به جُز فَضْلِ خدا رَسْتَم ازین بیت و غَزَل، ای شَه و سُلطانِ اَزَل.     شعر رَسْتَم ازین نَفْس و هَوی، زنده بِلا مُرده بِلا مولانا-غزل38  […]

یارْ مرا، غارْ مرا، عشقِ جگَرخوار مرا یارْ تویی، غارْ تویی، خواجه نِگَه‌دار مرا

یارْ مرا، غارْ مرا، عشقِ جگَرخوار مرا-37

دکلمه صوتی شعر یارْ مرا، غارْ مرا، عشقِ جگَرخوار مرا مولانا – غزل 37 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.یارْ تویی، غارْ تویی، خواجه نِگَه‌دار مرا نوحْ تویی، روحْ تویی، فاتِح و مَفْتوحْ تویی.     شعر یارْ مرا، غارْ مرا، عشقِ جگَرخوار مرا مولانا-غزل 37     یارْ مرا، غارْ مرا، عشقِ[…]

خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دِگَربار بیا دَفْع مَدِه، دَفْع مَدِه، ای مَهِ عَیّار بیا

خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دِگَربار بیا -36

دکلمه صوتی شعر خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دِگَربار بیا مولانا – غزل 36 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.دَفْع مَدِه، دَفْع مَدِه، ای مَهِ عَیّار بیا عاشقِ مَهْجور نِگَر، عالَمِ پُرشور نِگَر.     شعر خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دِگَربار بیا مولانا- غزل 36     خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه[…]

ای یارِ ما، دِلْدارِ ما، ای عالَمِ اسرارِ ما ای یوسُفِ دیدارِ ما، ای رونَقِ بازارِ ما

ای یارِ ما، دِلْدارِ ما، ای عالَمِ اسرارِ ما – 35

دکلمه صوتی شعر ای یارِ ما، دِلْدارِ ما، ای عالَمِ اسرارِ ما مولانا – غزل 35 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.ای یوسُفِ دیدارِ ما، ای رونَقِ بازارِ ما نَکْ بَر دَمِ امسالِ ما، خوش عاشق آمد پارِ ما       شعر ای یارِ ما، دِلْدارِ ما، ای عالَمِ اسرارِ ما مولانا- 35[…]

ای عاشقان ای عاشقان آمد گَهِ وَصل و لِقا از آسْمان آمد نِدا کِی ماه رویان اَلصَّلا

ای عاشقان ای عاشقان آمد گَهِ وَصل و لِقا – 34

دکلمه صوتی شعر ای عاشقان ای عاشقان آمد گَهِ وَصل و لِقامولانا – غزل 34 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.از آسْمان آمد نِدا کِی ماه رویان اَلصَّلا ای سَرخوشان ای سَرخوشان آمد طَرَبْ دامَن کَشان.   شعر ای عاشقان ای عاشقان آمد گَهِ وَصل و لِقا مولانا- غزل34   ای عاشقان ای عاشقان[…]

میْ دِه گِزافه ساقیا، تا کَم شود خوف و رَجا گَردن بِزَن اندیشه را، ما از کجا؟ او از کجا؟

میْ دِه گِزافه ساقیا، تا کَم شود خوف و رَجا – 33

دکلمه صوتی شعرمیْ دِه گِزافه ساقیا، تا کَم شود خوف و رَجا مولانا – غزل 33+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.گَردن بِزَن اندیشه را، ما از کجا؟ او از کجا؟ پیش آر نوشانوش را، از بیخْ بَرکَن هوش را.       شعر میْ دِه گِزافه ساقیا، تا کَم شود خوف و رَجا[…]

دیدم سَحَر آن شاه را، بر شاهراهِ هَلْ اَتی در خوابِ غَفلَت بی‌خَبَر زو بوالْعَلیّ و بوالْعَلا

دیدم سَحَر آن شاه را، بر شاهراهِ هَلْ اَتی -32

دکلمه صوتی شعردیدم سَحَر آن شاه را، بر شاهراهِ هَلْ اَتی مولانا – غزل 32 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.در خوابِ غَفلَت بی‌خَبَر زو بوالْعَلیّ و بوالْعَلا زان میْ که در سَر داشتم، من ساغَری بَرداشتم شعر دیدم سَحَر آن شاه را، بر شاهراهِ هَلْ اَتی مولانا-غزل32     دیدم سَحَر آن[…]

بادا مُبارک در جهان، سور و عروسی‌هایِ ما سور و عروسی را خدا، بُبْرید بر بالایِ ما

بادا مُبارک در جهان، سور و عروسی‌هایِ ما-31

دکلمه صوتی شعر بادا مُبارک در جهان، سور و عروسی‌هایِ ما مولانا – غزل 21 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.سور و عروسی را خدا، بُبْرید بر بالایِ ما زُهره قَرین شُد با قَمَر، طوطی قَرین شُد با شِکَر     شعر بادا مُبارک در جهان، سور و عروسی‌هایِ ما مولانا-غزل 31  […]

ای فَصلِ با بارانِ ما، بَرریز بر یارانِ ما چون اشکِ غَمْ‌خوارانِ ما، در هَجْرِ دِلْدارانِ ما

ای فَصلِ با بارانِ ما، بَرریز بر یارانِ ما – 30

دکلمه صوتی شعر ای فَصلِ با بارانِ ما، بَرریز بر یارانِ ما مولانا – غزل 21 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.چون اشکِ غَمْ‌خوارانِ ما، در هَجْرِ دِلْدارانِ ما  ای چَشمِ ابر این اشک‌ها، می‌ریز همچون مَشک‌ها   شعر ای فَصلِ با بارانِ ما، بَرریز بر یارانِ ما مولانا-غزل30 ای فَصلِ با بارانِ[…]

ای از وَرایِ پَرده‌ها، تابِ تو تابستانِ ما ما را چو تابستان بِبَر، دلْ‌گَرم تا بُستانِ ما

ای از وَرایِ پَرده‌ها، تابِ تو تابستانِ ما-29

دکلمه صوتی شعر ای از وَرایِ پَرده‌ها، تابِ تو تابستانِ ما مولانا – غزل 29 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.ما را چو تابستان بِبَر، دلْ‌گَرم تا بُستانِ ماای چَشم جان را توتیا، آخِر کجا رَفتی؟ بیا   شعر ای از وَرایِ پَرده‌ها، تابِ تو تابستانِ ما مولانا-29     ای از وَرایِ[…]

ای شاهِ جسم و جانِ ما، خندان کُنِ دندانِ ما

ای شاهِ جسم و جانِ ما، خندان کُنِ دندانِ ما-28

دکلمه صوتی شعر ای شاهِ جسم و جانِ ما، خندان کُنِ دندانِ ما مولانا – غزل 28 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. سُرمه کَشِ چَشمانِ ما، ای چَشمِ جان را توتیا ای مَهْ زِ اِجْلالَت خَجِل، عشقَت زِ خونِ ما بِحِل   شعرای شاهِ جسم و جانِ ما، خندان کُنِ دندانِ ما مولانا-غزل28 ای[…]

آن خواجه را در کویِ ما، در گِل فرو رَفته‌ست پا با تو بگویم حالِ او، بَرخوان إِذا جاءَ الْقَضا

آن خواجه را در کویِ ما، در گِل فرو رَفته‌ست پا-27

دکلمه صوتی شعرآن خواجه را در کویِ ما، در گِل فرو رَفته‌ست پا مولانا – غزل 27 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.با تو بگویم حالِ او، بَرخوان إِذا جاءَ الْقَضا جَبّاروار و زَفتْ او، دامَن کَشان می‌رفت او     شعر آن خواجه را در کویِ ما، در گِل فرو رَفته‌ست پا مولانا[…]

هر لحظه وَحیِ آسْمان، آید به سِرِّ جان‌ها کاخِر چو دُردی بر زمینْ تا چند می‌باشی، بَرآ

هر لحظه وَحیِ آسْمان، آید به سِرِّ جان‌ها – 26

دکلمه صوتی شعر هر لحظه وَحیِ آسْمان، آید به سِرِّ جان‌ها مولانا – غزل 26 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.کاخِر چو دُردی بر زمینْ تا چند می‌باشی، بَرآهر کَزْ گِرانْ جانان بُوَد، چون دُرد در پایان بُوَد شعر هر لحظه وَحیِ آسْمان، آید به سِرِّ جان‌ها مولانا – 26   هر لحظه[…]

من دی نگفتم مَر تو را کِی بی‌نَظیرِ خوشْ لِقا ای قَدِّ مَهْ از رَشکِ تو، چون آسْمان گشته دوتا

من دی نگفتم مَر تو را کِی بی‌نَظیرِ خوشْ لِقا -25

دکلمه صوتی شعر من دی نگفتم مَر تو را کِی بی‌نَظیرِ خوشْ لِقا مولانا – غزل 25 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.ی قَدِّ مَهْ از رَشکِ تو، چونآسْمان گشته دوتاامروز صد چندان شُدی، حاجِب بُدیْ سُلطان شُدی شعر من دی نگفتم مَر تو را کِی بی‌نَظیرِ خوشْ لِقا مولانا – 25 من[…]

چون نالَد این مِسکین که تا رَحم آید آن دِلْدار را ؟ خون بارَد این چَشمان که تا بینم من آن گُلْزار را  

چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را مولانا -غزل 24

دکلمه صوتی شعر چون نالَد این مِسکین که تا رَحم آید آن دِلْدار را مولانا – غزل 24 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.خون بارَد این چَشمان که تا بینم من آن گُلْزار را خورشیدْ چون اَفْروزَدَم، تا هَجْر کمتر سوزَدَم     شعر چون نالَد این مِسکین که تا رَحم آید آن[…]

چون-خون-نَخُسپَد-خُسروا،-چَشمَم-کجا-خُسپَد-مَها؟

چون خون نَخُسپَد خُسروا، چَشمَم کجا خُسپَد مَها-23

دکلمه صوتی شعر چون خون نَخُسپَد خُسروا، چَشمَم کجا خُسپَد مَها مولانا – غزل 23 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر کَزْ چَشمِ من دریایِ خون، جوشان شُد از جور و جَفا گَر لَب فرو بَنْدَم کُنون، جانم به جوش آید درون.   شعر چون خون نَخُسپَد خُسروا، چَشمَم کجا خُسپَد مَها مولانا[…]

چندان-بنالم-ناله‌ها-چندان-برآرم-رنگ‌ها

چندان بنالم ناله‌ها چندان برآرم رنگ‌ها – 22

دکلمه صوتی شعر چندان بنالم ناله‌ها چندان برآرم رنگ‌ها مولانا – غزل 22 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ‌ها بر مرکب عشق تو دل می‌راند و این مرکبش.   شعر چندان بنالم ناله‌ها چندان برآرم رنگ‌ها مولانا – غزل 22   چندان بنالم ناله‌ها چندان[…]

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را – 21

دکلمه صوتی شعر جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را مولانا – غزل 21 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. از زعفران روی من رو می‌بگردانی چرا یا این دل خون خواره را لطف و مراعاتی بکن.   شعر جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو[…]

دانلود آهنگ روزبه نعمت الهی سوگند  + پخش آنلاین 

دانلود آهنگ روزبه نعمت الهی سوگند  + پخش آنلاین 

دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی سوگند  

دانلود آهنگ پلاس روزبه نعمت الهی + پخش آنلاین

دانلود آهنگ پلاس روزبه نعمت الهی + پخش آنلاین

دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی پلاس  

دانلود آهنگ نهان مکن روزبه نعمت الهی + پخش آنلاین

دانلود آهنگ نهان مکن روزبه نعمت الهی + پخش آنلاین

دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی نهان مکن  

دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن

چون خموشان بی گنه

روی بر آسمان مکن

باده ی خاص خورده ای

دانلود آهنگ شمس منو خدای من روزبه نعمت الهی + پخش آنلاین

دانلود آهنگ شمس منو خدای من روزبه نعمت الهی + پخش آنلاین

دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی شمس منو خدای من  

چشمامو رو حرف همه میبندم خرابه حالم بیخودی میخندم

نگاه بکن به این دل دیوونم حالا هی بی محلی کن ولی میمونم

نداره قلبم راه برگشتی مسیر و اومدم تو برگشتی

نذاشتی تو برام پر و بالی ولی بازم دلم خوشه تو خوشحالی

چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را

چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را – 20

دکلمه صوتی چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را مولانا – غزل 20 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. می‌دان که دود گولخن هرگز نیاید بر سما ور خود برآید بر سما کی تیره گردد آسمان.   چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را مولانا – غزل 20  […]

امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را

امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را – 19

دانلود دکلمه صوتی امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را مولانا – غزل 19 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. می‌شد روان بر آسمان همچون روان مصطفا خورشید از رویش خجل گردون مشبک همچو دل.   امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را مولانا – غزل 19   امروز[…]

ای یوسف خوش نام ما خوش می_روی بر بام ما

ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما – 18

دانلود دکلمه صوتی ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما مولانا – غزل 18 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر انا فتحنا الصلا بازآ ز بام از در درآ ای بحر پرمرجان من والله سبک شد جان من.   ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما مولانا[…]

آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا

آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا – 17

دانلود دکلمه صوتی آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا مولانا – غزل 17 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. جان گفت ای نادی خوش اهلا و سهلا مرحبا سمعا و طاعه ای ندا هر دم دو صد جانت فدا. آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا مولانا –[…]

ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا

ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا – 16

دکلمه صوتی ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا مولانا – غزل 16 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. ای عیسی پنهان شده بر طارم مینا بیا از هجر روزم قیر شد دل چون کمان بد تیر شد.   ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا مولانا – غزل 16  […]

ای نوش کرده نیش را بی‌خویش کن باخویش را

ای نوش کرده نیش را بی‌خویش کن باخویش را – 15

دکلمه صوتی ای نوش کرده نیش را بی‌خویش کن باخویش را مولانا – غزل 15+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. باخویش کن بی‌خویش را چیزی بده درویش را تشریف ده عشاق را پرنور کن آفاق را. ای نوش کرده نیش را بی‌خویش کن باخویش را مولانا – غزل 15   ای نوش کرده[…]

ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما

ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما – 14

دکلمه صوتی ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما مولانا – غزل 14 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا گر سیل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود.   ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما مولانا – غزل 14   ای[…]

ای باد بی‌آرام ما با گل بگو پیغام ما

ای باد بی‌آرام ما با گل بگو پیغام ما مولانا – 13

دکلمه صوتی ای باد بی‌آرام ما با گل بگو پیغام ما مولانا – غزل 13+ پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر. کای گل گریز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا ای گل ز اصل شکری تو با شکر لایقتری. ای باد بی‌آرام ما با گل بگو پیغام ما مولانا – غزل 13  […]

دلیل بازگشت وجه