بایگانی دسته بندی: فرهنگ اسامی

باب المعامل

معنی باب المعامل

معنی باب المعامل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب المعامل در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب المعامل   یکی از هفت در دیوار جنوبی مسجد حرام.     معنی باب المعامل در لغتنامه دهخدا  […]

باب المشاوره

معنی باب المشاوره

معنی باب المشاوره به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب المشاوره در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب المشاوره   یکی ازچهار در دیوار شمالی مسجد حرام.     معنی باب المشاوره در لغتنامه دهخدا   باب[…]

باب المسجد

معنی باب المسجد

معنی باب المسجد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب المسجد در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب المسجد   از محله های نائین یزد.     معنی باب المسجد در فرهنگ فارسی   از محله های[…]

باب المردوم

معنی باب المردوم

معنی باب المردوم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب المردوم در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب المردوم   از دروازه های طلیطله است.     معنی باب المردوم در لغتنامه دهخدا   باب المردوم. [[…]

باب المربد

معنی باب المربد

معنی باب المربد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب المربد در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب المربد   دروازه ایست به بصره.     معنی باب المربد در لغتنامه دهخدا   باب المربد. [ بُل[…]

باب المراد

معنی باب المراد

معنی باب المراد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب المراد در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب المراد   لقب علی بن موسی الرضانزد شیعه. لقب عباس بن علی بن ابیطالب (ع) نزد شیعه. لقب علی[…]

باب المراتب

معنی باب المراتب

معنی باب المراتب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب المراتب در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب المراتب   یکی از دروازه های دارالخلافه بغداد بوده.     معنی باب المراتب در لغتنامه دهخدا   باب[…]

باب المذبح

معنی باب المذبح

معنی باب المذبح به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب المذبح در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب المذبح   دروازه ایست به بغداد.     معنی باب المذبح در لغتنامه دهخدا   باب المذبح. [ بُل[…]

باب المخاضه

معنی باب المخاضه

معنی باب المخاضه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب المخاضه در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب المخاضه   دروازه و محلی در طلیطله.     معنی باب المخاضه در لغتنامه دهخدا   ( باب المخاضة[…]

باب المحول

معنی باب المحول

معنی باب المحول به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب المحول در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب المحول   محل یا دروازه ای به بغداد.     معنی باب المحول در لغتنامه دهخدا   باب المحول.[…]

باب القنطره

معنی باب القنطره

معنی باب القنطره به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب القنطره در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب القنطره   یکی از پنج دروازه شهر قاهره و قرطبه.   معنی باب القنطره در لغتنامه دهخدا   باب[…]

باب القریتین

معنی باب القریتین

معنی باب القریتین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب القریتین در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب القریتین   نام محلی باید باشد.     معنی باب القریتین در لغتنامه دهخدا   باب القریتین. [ بُل[…]

باب الفسانین

معنی باب الفسانین

معنی باب الفسانین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب الفسانین در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب الفسانین   یکی از هفت در دیوار جنوبی مسجد حرام.     معنی باب الفسانین در لغتنامه دهخدا  […]

باب الفردوس

معنی باب الفردوس

معنی باب الفردوس به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب الفردوس در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب الفردوس   درب خانه عظیمی است در دارالخلافه بغداد.     معنی باب الفردوس در لغتنامه دهخدا   باب[…]

باب الفرج

معنی باب الفرج

معنی باب الفرج به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب الفرج در گویش ها و لهجه ها.   باب الفرج یعنی:   دروازه ای به دمشق.     معنی باب الفرج در لغتنامه دهخدا   باب الفرج. [ بُل[…]

chat