آموزش‌های ویدیویی

دانشنامه ویکی پدیا

معنی پاچیله

معنی پاچیله

معنی پاچیله به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچیله در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچیله در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچیله معنی پاچیله: نوعی از کفش مانند غربال کوچک که کوفتن برف[…]

معنی پاچک

معنی پاچک

معنی پاچک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچک در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچک در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچک معنی پاچک: تپاله. هم قافیه با کلمه پاچک پک، کوجک،  حامل[…]

معنی پاچنگ

معنی پاچنگ

معنی پاچنگ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچنگ در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچنگ در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچنگ معنی پاچنگ:دریچه، روزنه. هم قافیه با کلمه پاچنگ بالنگ، پافنگ، پلنگ،[…]

معنی پاچنبری

معنی پاچنبری

معنی پاچنبری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچنبری در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچنبری در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.       معنی پاچنبری /pACambari/ معنی پاچنبری: دارای پای کچ یا کمانی. هم قافیه[…]

معنی پاچنار

معنی پاچنار

معنی پاچنار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچنار در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچنار در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچنار معنی پاچنار: نام محلی کنار راه قزوین و رشت. هم قافیه[…]

معنی پاچال

معنی پاچال

معنی پاچال به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچال در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچال در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچال معنی پاچال: گودال، جای ایستادن فروشنده در دکان، پاچاه. هم قافیه[…]

معنی پاجی

معنی پاجی

معنی پاجی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاجی در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاجی در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاجی معنی پاجی: مردم فرومایه. هم قافیه با کلمه پاجی خارجی، استعمال[…]

معنی پاتین

معنی پاتین

معنی پاتین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتین در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتین در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتین معنی پاتین: مرد سیاسی اسپانیایی مولد بسال ۱۶۶۷ میلادی. هم قافیه[…]

معنی غارتگر

معنی غارتگر چیست؟

معنی غارتگر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارتگر در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارتگر تلفظ: /qAratgar/ معنی: دزد، راهزن، قاپنده، رباینده. برابر پارسی: تاراجگر، چپاولگر. مترادف: ویران کننده، چپوچی، دزد، راهزن، سارق، طرار، یغماگر.[…]

معنی پاتیل

معنی پاتیل

معنی پاتیل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتیل در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتیل در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.       معنی پاتیل /pAtil/ معنی پاتیل:دیگ، سیاه مست. هم قافیه با کلمه پاتیل[…]

معنی غارت

معنی غارت چیست؟

معنی غارت به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارت در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارت تلفظ: /qArat/ معنی: هجوم بردن، به تاراج بردن، چپاول کردن. برابر پارسی: تاراج، چپاول. مترادف: ربایش، دستبرد، دزدی، یغما. غارت[…]

پاتیالا 1

معنی پاتیالا

معنی پاتیالا به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتیالا در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتیالا در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.       معنی پاتیالا معنی پاتیالا: ایالتی از پنجاب در شمال غربی هندوستان دارای[…]

معنی غار مغان

معنی غار مغان چیست؟

معنی غار مغان به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غار مغان در گویش ها و لهجه ها.   معنی غار مغان معنی: غاری در خراسان که دهانه آن بسیار وسیع است.   غار مغان در فرهنگ فارسی غاریست[…]

معنی غار شاپور

معنی غار شاپور چیست؟

معنی غار شاپور به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غار شاپور در گویش ها و لهجه ها.   معنی غار شاپور معنی: غاری است در شهر شاپور فارس.   غار شاپور در فرهنگ فارسی غاریست مجاور شهر شاپور[…]

معنی پاتیا

معنی پاتیا

معنی پاتیا به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتیا در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتیا در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.       معنی پاتیا معنی پاتیا: رودخانه ای به امریکای جنوبی در کشور کلمبیا.[…]

معنی پاتی

معنی پاتی

معنی پاتی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتی در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتی در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.       معنی پاتی /pAti/ معنی پاتی: مغنیه ایتالیائی مولد بسال 1843م. هم قافیه[…]

معنی غار

معنی غار چیست؟

معنی غار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غار در گویش ها و لهجه ها.   معنی غار تلفظ: /qAr/ معنی: شکاف، سوراخ، کهف، خندق. مترادف: حفره، زاغه، شکفت، مغار، مغاره، مغاک. برابر پارسی: اشکفت، رخنه، کنام، گودال.[…]

معنی پاتوه

معنی پاتوه

معنی پاتوه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتوه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتوه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتوه معنی پاتوه: پاپیچ. هم قافیه با کلمه پاتوه اوه، کوه، ستوه،[…]

معنی پاتو

معنی پاتو

معنی پاتو به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتو در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتو در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتو معنی پاتو: خانه بهرام، ظرف گلی بزرگ که گندم یا جو[…]

معنی غات

معنی غات چیست؟

معنی غات به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غات در گویش ها و لهجه ها.   معنی غات معنی: گریختن و جفت شدن در بازی نرد، نام یک شهر در لیبی.   غات در فرهنگ فارسی سلسله ای[…]

معنی پاته

معنی پاته

معنی پاته به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاته در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاته در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاته معنی پاته: نقاش فرانسوی. هم قافیه با کلمه پاته البته، دررفته،[…]

معنی پاتنی

معنی پاتنی

معنی پاتنی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتنی در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتنی در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتنی معنی پاتنی: آلتی چوبین و پنجه مانند که بدان خرمن باد[…]

معنی پاتن

معنی پاتن

معنی پاتن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتن در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتن در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتن /pAtan/ معنی پاتن: کفشی که در گل پوشند. هم قافیه با[…]

معنی پاتل

معنی پاتل

معنی پاتل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتل در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتل در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتل معنی پاتل: نقاش فرانسوی بمائه هفدهم میلادی. هم قافیه با کلمه[…]

هابر

معنی هابر چیست؟

معنی هابر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هابر در فرهگ فارسی ضرب هابر . ضرب که گوشت را ببرد.   هابر در لغت نامه دهخدا هابر. [ ب ِ[…]

هاب

معنی هاب چیست؟

معنی هاب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هاب در فرهنگ فارسی قلعه عظیمی است از عواصم.   هاب در دانشنامه آزاد فارسی هاب (hub) در یک شبکه، دستگاهی که[…]

هائیتی

معنی هائیتی چیست؟

معنی هائیتی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هائیتی در فرهنگ فارسی دولتی مستقل که در قسمتی از مجمع الجزایر آنتیل بزرگ قرار دارد ( قسمت دیگر جمهوری دمینیکن را[…]

معنی پاترنو

معنی پاترنو

معنی پاترنو به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاترنو در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاترنو در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاترنو معنی پاترنو: ناحیه ای است در ایالت کاتان واقع در جزیره[…]

معنی پاتراس

معنی پاتراس

معنی پاتراس به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتراس در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتراس در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتراس معنی پاتراس: شهری است در یونان. هم قافیه با کلمه پاتراس[…]

معنی جاعل

معنی جاعل

معنی جاعل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاعل در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاعل تلفظ: /jA~el/ جعل کننده. جاعل در فرهنگ فارسی   جعل کننده، خلق کننده، قراردهنده، سازنده ( اسم ) ۱- سازنده[…]

دلیل بازگشت وجه