بایگانی دسته بندی: دانشنامه ویکی پدیا

معنی جار و جنجال

معنی جار و جنجال

معنی جار و جنجال به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار و جنجال در گویش ها و لهجه.   معنی جار و جنجال   داد و فریاد. معنی جار و جنجال در فرهنگ فارسی   ( اسم )[…]

معنی جار

معنی جار

معنی جار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار در گویش ها و لهجه.   معنی جار تلفظ: /jAr/ بانگ. معنی جار در فرهنگ فارسی   ( اسم ) ندا بانگ و فریاد.یا جار و جنجال داد و[…]

معنی جاذبه

معنی جاذبه

معنی جاذبه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذبه در گویش ها و لهجه.   معنی جاذبه تلفظ: /jAzebe/ کشش. معنی جاذبه در فرهنگ فارسی   جذب کننده، بخودکشنده، نیروی کشیدن اجسام به خود ( اسم ) ۱-[…]

معنی ذات الجنب

معنی ذات الجنب

معنی ذات الجنب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الجنب تلفظ : /zAtoljamb/ معنی : ورم پردۀ درونی پهلو که باعث درد پهلو و تب و تنگی تنفس و سرفه[…]

معنی جاذب

معنی جاذب

معنی جاذب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذب در گویش ها و لهجه.   معنی جاذب تلفظ: /jAzeb/ دلربا. معنی جاذب در فرهنگ فارسی   جذب کننده، بخودکشنده، کشاننده، رباینده، جواذب ( اسم ) ۱- کشنده جذب[…]

معنی جادوگر

معنی جادوگر

معنی جادوگر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادوگر در گویش ها و لهجه.   معنی جادوگر تلفظ: /jAdugar/ افسونگر. معنی جادوگر در فرهنگ فارسی   افسونگر، ساحر، کسی که سحروجادومیکند، جادوپیشه ( صفت ) آنکه جادویی کند[…]

معنی جاده کنار

معنی جاده کنار

معنی جاده کنار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاده کنار در گویش ها و لهجه.   معنی جاده کنار   نام روستایی در استان گیلان. معنی جاده کنار در لغت نامه دهخدا   جاده کنار. [ جادْ[…]

معني دائره المعارف

معني دائره المعارف

معني دائره المعارف به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دائره المعارف در گویش ها و لهجه ها.   معني دائره المعارف معنی : دایره المعارف یا دانشنامه نام عمومی کتاب هایی است که حاوی اطلاعات جامعی هستند. مترادف :[…]

معني دائره البروج به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دائره البروج در گویش ها و لهجه ها.

معني دائره البروج

معني دائره البروج به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دائره البروج در گویش ها و لهجه ها.   معني دائره البروج معنی : دار کره زمین درحرکت سالیانه بدور آفتاب مدار شمسی زمین. کلمات هم قافیه با دائره البروج[…]

معنی جاد

معنی جاد

معنی جاد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاد در گویش ها و لهجه.   معنی جاد   تلاش کننده در کار. معنی جاد در فرهنگ فارسی   از رفقای داود مورخ. معنی جاد در لغت نامه دهخدا[…]

معنی جاحظ

معنی جاحظ

معنی جاحظ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاحظ در گویش ها و لهجه.   معنی جاحظ تلفظ: /jAhez/ مردی که چشمانش درشت و برآمده باشد. معنی جاحظ در فرهنگ فارسی   عمرو بن بحرین محبوب ابن فزاره[…]

معنی جاحر

معنی جاحر

معنی جاحر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاحر در گویش ها و لهجه.   معنی جاحر   نام روستا. معنی جاحر در لغت نامه دهخدا   جاحر. [ ح ِ ] ( ع ص ) نعت فاعلی[…]

معنی جاجیم

معنی جاجیم

معنی جاجیم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاجیم در گویش ها و لهجه.   معنی جاجیم تلفظ: /jAjim/ نوعی فرش. معنی جاجیم در فرهنگ فارسی   پارچه کلفت شبیه پلاس، نوعی ازفرش که ازپلاس نازکتر، است و[…]

معنی جاجی

معنی جاجی

معنی جاجی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاجی در گویش ها و لهجه.   معنی جاجی   یک کومونه در ایتالیا. معنی جاجی در فرهنگ فارسی   دهی است ببحرین معنی جاجی در لغت نامه دهخدا   جاجی.[…]

معنی چار

معنی چار

معنی چار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چار در گویش ها و لهجه.   معنی چار تلفظ: /CAr/ معنی: کوره ای که در آن آجر پزند. هم قافیه چار جار، احجار، تجار، حجّار، انزجار، اشجار، انفجار، موج[…]

chat