بایگانی دسته بندی: لغت نامه دهخدا

معنی جادار

معنی جادار

معنی جادار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادار در گویش ها و لهجه.   معنی جادار تلفظ:/jAdAr/ ظرفیت دار. معنی جادار در فرهنگ فارسی   ( صفت ) ۱- فراخ وسیع : (( اطاق جادار. ) )[…]

معنی جاد المولی

معنی جاد المولی

معنی جاد المولی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاد المولی در گویش ها و لهجه.   معنی جاد المولی   لقب شیخ محمد بن معدان. معنی جاد المولی در فرهنگ فارسی   لقب شیخ محمد بن معدان.[…]

معنی جاد

معنی جاد

معنی جاد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاد در گویش ها و لهجه.   معنی جاد   تلاش کننده در کار. معنی جاد در فرهنگ فارسی   از رفقای داود مورخ. معنی جاد در لغت نامه دهخدا[…]

معنی جاخوانی

معنی جاخوانی

معنی جاخوانی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاخوانی در گویش ها و لهجه.   معنی جاخوانی   نام ایستادنگاه آبی در ناحیه رویدشت. معنی جاخوانی در لغت نامه دهخدا   جاخوانی. [ خوا / خا ] ([…]

معنی جاخشوک

معنی جاخشوک

معنی جاخشوک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاخشوک در گویش ها و لهجه.   معنی جاخشوک   وسیله ای که کشاورزان با آن درو میکنند. معنی جاخشوک در لغت نامه دهخدا   جاخشوک. ( اِ ) داس[…]

معنی جاخسوک

معنی جاخسوک

معنی جاخسوک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاخسوک در گویش ها و لهجه.   معنی جاخسوک   داس. معنی جاخسوک در فرهنگ عمید   = داس: ای خواجه با بزرگی و اَشغال چی تو را / برگیر[…]

معنی جاخر

معنی جاخر

معنی جاخر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاخر در گویش ها و لهجه.   معنی جاخر   وادی فراخ. معنی جاخر در لغت نامه دهخدا   جاخر. [ خ ِ ] ( ع ص ) وادی فراخ.[…]

معنی جاخاکستری

معنی جاخاکستری

معنی جاخاکستری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاخاکستری در گویش ها و لهجه.   معنی جاخاکستری   ظرفی که خاکستر را در آن خالی میکنند. معنی جاخاکستری در فرهنگ معین   (کِ تَ ) (اِمر. )ظرفی که[…]

معنی جاخالی کردن

معنی جاخالی کردن

معنی جاخالی کردن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاخالی کردن در گویش ها و لهجه.   معنی جاخالی کردن   کنار کشیدن. معنی جاخالی کردن در فرهنگ فارسی   ( مصدر ) خود را کنار کشیدن خود[…]

معنی جاخالی رفتن

معنی جاخالی رفتن

معنی جاخالی رفتن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاخالی رفتن در گویش ها و لهجه.   معنی جاخالی رفتن   به دیدن خانواده مسافر رفتن. معنی جاخالی رفتن در فرهنگ فارسی   ( مصدر ) بدیدار خانواده[…]

معنی جا خالی با

معنی جاخالی با

معنی جاخالی با به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاخالی با در گویش ها و لهجه.   معنی جاخالی با   هدیه ای که برای مقیم مسافر فرستند. معنی جاخالی با در دانشنامه آزاد فارسی   (مخفف جاخالی[…]

معنی جاخ

معنی جاخ

معنی جاخ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاخ در گویش ها و لهجه.   معنی جاخ   کسی که جابجا شود. معنی جاخ در فرهنگ فارسی   کسیکه از جائی بجائی شود. معنی جاخ در لغت نامه[…]

معنی جاحین

معنی جاحین

معنی جاحین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاحین در گویش ها و لهجه.   معنی جاحین   جاحی در حالت نصب. معنی جاحین در لغت نامه دهخدا   جاحین. ( ع ص ، اِ ) ج جاحی[…]

معنی جاحی

معنی جاحی

معنی جاحی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاحی در گویش ها و لهجه.   معنی جاحی   ماهر. معنی جاحی در لغت نامه دهخدا   جاحی. ( ع ص ) حاذق. دانا. || نیکو نمازگزارنده. ( منتهی[…]

معنی جاحون

معنی جاحون

معنی جاحون به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاحون در گویش ها و لهجه.   معنی جاحون   جاحی در حالت رفع. معنی جاحون در لغت نامه دهخدا   جاحون. ( ع ص ، اِ ) ج ِ[…]

chat