آموزش‌های ویدیویی

لغت نامه دهخدا

معنی پاخیره زن

معنی پاخیره زن

معنی پاخیره زن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاخیره زن در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاخیره زن در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاخیره زن معنی پاخیره زن: کسی که بنای دیوار[…]

معنی پاخیره

معنی پاخیره

معنی پاخیره به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاخیره در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاخیره در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاخیره معنی پاخیره: بنای دیوار و خانه. هم قافیه با کلمه پاخیره[…]

معنی پاخوشه

معنی پاخوشه

معنی پاخوشه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاخوشه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاخوشه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاخوشه معنی پاخوشه: آنچه از دُم خوشه انگور بر درخت مانده باشد.[…]

معنی پاخلج

معنی پاخلج

معنی پاخلج به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاخلج در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاخلج در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاخلج معنی پاخسه: رودی در خره خزل نهاوند. هم قافیه با کلمه[…]

معنی پاخسه

معنی پاخسه

معنی پاخسه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاخسه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاخسه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاخسه معنی پاخسه: دیوار بلند. هم قافیه با کلمه پاخسه همکاسه، نیم[…]

معنی پاخره

معنی پاخره

معنی پاخره به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاخره در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاخره در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاخره معنی پاخره: سکویی که کنارِ درِ خانه برای نشستن درست می[…]

معنی پاختو

معنی پاختو

معنی پاختو به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاختو در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاختو در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاختو معنی پاختو: رجوع به پختو و پشتو شود. هم قافیه با[…]

معنی پاخته

معنی پاخته

معنی پاخته به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاخته در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاخته در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاخته معنی پاخته: طناب استادان بنا. هم قافیه با کلمه پاخته پسته،[…]

معنی پاخاره

معنی پاخاره

معنی پاخاره به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاخاره در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاخاره در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاخاره معنی پاخاره: سنگ پا. هم قافیه با کلمه پاخاره غیره، فرفره،[…]

معنی پاچین

معنی پاچین

معنی پاچین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچین در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچین در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچین /pACin/ معنی پاچین:دامن زنانه. مترادف با کلمه پاچین دامن، زیرازار. هم[…]

معنی پاچیله

معنی پاچیله

معنی پاچیله به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچیله در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچیله در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچیله معنی پاچیله: نوعی از کفش مانند غربال کوچک که کوفتن برف[…]

معنی پاچیده

معنی پاچیده

معنی پاچیده به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچیده در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچیده در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچیده معنی پاچیده: پراکنده1. هم قافیه با کلمه پاچیده توده، دوده، روده،[…]

معنی پاچیدنی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچیدنی در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچیدنی در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.

معنی پاچیدنی

معنی پاچیدنی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچیدنی در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچیدنی در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچیدنی معنی پاچیدنی: در تداول عوام. هم قافیه با کلمه پاچیدنی نی،[…]

معنی پاچیدن

معنی پاچیدن

معنی پاچیدن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچیدن در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچیدن در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچیدن معنی پاچیدن: نرم و آهسته براه رفتن. هم قافیه با کلمه[…]

معنی پاچیدگی

معنی پاچیدگی

معنی پاچیدگی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچیدگی در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچیدگی در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچیدگی معنی پاچیدگی: پراکندگی. معنی پاچیدگی در لغت نامه دهخدا پاچیدگی. [[…]

معنی پاچک

معنی پاچک

معنی پاچک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچک در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچک در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچک معنی پاچک: تپاله. هم قافیه با کلمه پاچک پک، کوجک،  حامل[…]

معنی پاچه ورمالیده

معنی پاچه ورمالیده

معنی پاچه ورمالیده به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه ورمالیده در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه ورمالیده در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه ورمالیده معنی پاچه ورمالیده: بی شرم. معنی پاچه[…]

معنی پاچه گیر

معنی پاچه گیر

معنی پاچه گیر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه گیر در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه گیر در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه گیر معنی پاچه گیر: کسی که بی جهت[…]

پاچه گزک

معنی پاچه گزک

معنی پاچه گزک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه گزک در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه گزک در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه گزک معنی پاچه گزک: قسمی آتش بازی. هم[…]

پاچه ریز

معنی پاچه ریز

معنی پاچه ریز به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه ریز در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه ریز در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه ریز معنی پاچه ریز: سخت مانده شدن. هم[…]

پاچه خیزک

معنی پاچه خیزک

معنی پاچه خیزک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه خیزک در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه خیزک در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه خیزک /pACexizak/ معنی پاچه خیزک: نوعی آتش بازی.[…]

معنی پاچه پز

معنی پاچه پز

معنی پاچه پز به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه پز در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه پز در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه پز معنی پاچه پز: آنکه پاچه گوسفند را[…]

معنی پاچه بند

معنی پاچه بند

معنی پاچه بند به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه بند در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه بند در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه بند معنی پاچه: طناب خیمه. هم قافیه با[…]

معنی پاچه

معنی پاچه

معنی پاچه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه /pACe/ معنی پاچه: ساق پا، ران. مترادف با کلمه پاچه پا،[…]

معنی پاچنگ

معنی پاچنگ

معنی پاچنگ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچنگ در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچنگ در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچنگ معنی پاچنگ:دریچه، روزنه. هم قافیه با کلمه پاچنگ بالنگ، پافنگ، پلنگ،[…]

معنی پاچنبری

معنی پاچنبری

معنی پاچنبری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچنبری در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچنبری در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.       معنی پاچنبری /pACambari/ معنی پاچنبری: دارای پای کچ یا کمانی. هم قافیه[…]

معنی پاچناه

معنی پاچناه

معنی پاچناه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچناه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچناه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچناه معنی پاچناه: در بعض فرهنگها بمعنی پاچنامه آورده اند. هم قافیه[…]

معنی پاچنامه

معنی پاچنامه

معنی پاچنامه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچنامه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچنامه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچنامه معنی پاچنامه: نامی که پادشاهان به چاکران دهند. هم قافیه با[…]

معنی پاچنار

معنی پاچنار

معنی پاچنار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچنار در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچنار در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچنار معنی پاچنار: نام محلی کنار راه قزوین و رشت. هم قافیه[…]

معنی پاچله

معنی پاچله

معنی پاچله به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچله در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچله در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچله /pACele/ معنی پاچله: پایتابه. هم قافیه با کلمه پاچله تیله، پیله،[…]

دلیل بازگشت وجه