بایگانی دسته بندی: فرهنگ فارسی عمید

معنی جار

معنی جار

معنی جار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار در گویش ها و لهجه.   معنی جار تلفظ: /jAr/ بانگ. معنی جار در فرهنگ فارسی   ( اسم ) ندا بانگ و فریاد.یا جار و جنجال داد و[…]

معنی جاذبه

معنی جاذبه

معنی جاذبه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذبه در گویش ها و لهجه.   معنی جاذبه تلفظ: /jAzebe/ کشش. معنی جاذبه در فرهنگ فارسی   جذب کننده، بخودکشنده، نیروی کشیدن اجسام به خود ( اسم ) ۱-[…]

معنی ذات الحق

معنی ذات الحق

معنی ذات الحق به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الحق معنی: از آلات نجومی قدیم که در رصدهای نجومی به کار می رفته و عبارت از کرۀ کوچکی بوده که[…]

معنی ذات الجنب

معنی ذات الجنب

معنی ذات الجنب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الجنب تلفظ : /zAtoljamb/ معنی : ورم پردۀ درونی پهلو که باعث درد پهلو و تب و تنگی تنفس و سرفه[…]

معنی جاذب

معنی جاذب

معنی جاذب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذب در گویش ها و لهجه.   معنی جاذب تلفظ: /jAzeb/ دلربا. معنی جاذب در فرهنگ فارسی   جذب کننده، بخودکشنده، کشاننده، رباینده، جواذب ( اسم ) ۱- کشنده جذب[…]

معنی جادویی

معنی جادویی

معنی جادویی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادویی در گویش ها و لهجه.   معنی جادویی تلفظ: /jAduyi/ سحر. معنی جادویی در فرهنگ فارسی   ۱- سحر ساحری جادوگری . ۲- عجیب شگفت آور ( جادوییها شگفتیها[…]

معني دائم الخمر

معنی دائم الخمر

معنی دائم الخمر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دائم الخمر در گویش ها و لهجه ها.   معنی دائم الخمر معنی : میخواره ، کاسه ساز، نوعی کلاه لبه دار، قدح ساز، دائم الخمر دائم الخمر، چیز عالی،[…]

معني دائم التزايد

معنی دائم التزاید

معنی دائم التزاید به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دائم التزاید در گویش ها و لهجه ها.   معنی دائم التزاید معنی : آنچه که پیوسته افزون گردد. معادل انگلیسی : ever-increasing کلمات هم قافیه با دائم التزاید هم[…]

معني دائم

معنی دائم

معنی دائم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دائم در گویش ها و لهجه ها.   معنی دائم معنی : جاویدان، همیشه، همیشگی، پایا، پاینده، همش، همواره. تلفظ : /dA~em/ معادل انگلیسی : constant, continual, permanent, perpetual, permanent:perpetual, steady کلمات هم قافیه با دائم[…]

معني دائس

معنی دائس

معنی دائس به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دائس در گویش ها و لهجه ها.   معنی دائس معنی : خرمنگاه ، قطعه زمینی سخت و هموار در کنار مزرعه که در آنجا گندم یا جو دروشده را به‌وسیلۀ[…]

معنی جادوی

معنی جادوی

معنی جادوی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادوی در گویش ها و لهجه.   معنی جادوی   افسونگر. معنی جادوی در فرهنگ فارسی   سحر، جادوگری، افسونگر، جادوکردن، جادویی جادویی . معنی جادوی در فرهنگ عمید  […]

معنی جادوکش

معنی جادوکش

معنی جادوکش به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادوکش در گویش ها و لهجه.   معنی جادوکش   کسی که جادوگر رابکشد. معنی جادوکش در فرهنگ فارسی   کشنده جادو ( صفت ) کشند. جادو قاتل ساحر .[…]

معنی جادوکار

معنی جادوکار

معنی جادوکار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادوکار در گویش ها و لهجه.   معنی جادوکار   جادوگر. معنی جادوکار در فرهنگ عمید   =جادوگر معنی جادوکار در لغت نامه دهخدا   جادوکار. ( ص مرکب )[…]

معنی جادو نسب

معنی جادونسب

معنی جادونسب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادونسب در گویش ها و لهجه.   معنی جادونسب   کسی که نسب اش به جادوگر برسد. معنی جادونسب در فرهنگ فارسی   ( صفت ) ۱- جادو نژاد .[…]

معنی جادونژاد

معنی جادونژاد

معنی جادونژاد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادونژاد در گویش ها و لهجه.   معنی جادونژاد   کسی که از نژاد جادو باشد. معنی جادونژاد در فرهنگ فارسی   ( صفت ) آنکه از نژاد جادو باشدجادو[…]

chat