آموزش‌های ویدیویی

فرهنگ فارسی عمید

معنی پاخاره

معنی پاخاره

معنی پاخاره به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاخاره در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاخاره در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاخاره معنی پاخاره: سنگ پا. هم قافیه با کلمه پاخاره غیره، فرفره،[…]

معنی پاچین

معنی پاچین

معنی پاچین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچین در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچین در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچین /pACin/ معنی پاچین:دامن زنانه. مترادف با کلمه پاچین دامن، زیرازار. هم[…]

معنی پاچیدن

معنی پاچیدن

معنی پاچیدن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچیدن در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچیدن در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچیدن معنی پاچیدن: نرم و آهسته براه رفتن. هم قافیه با کلمه[…]

معنی پاچک

معنی پاچک

معنی پاچک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچک در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچک در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچک معنی پاچک: تپاله. هم قافیه با کلمه پاچک پک، کوجک،  حامل[…]

معنی پاچه ورمالیده

معنی پاچه ورمالیده

معنی پاچه ورمالیده به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه ورمالیده در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه ورمالیده در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه ورمالیده معنی پاچه ورمالیده: بی شرم. معنی پاچه[…]

پاچه خیزک

معنی پاچه خیزک

معنی پاچه خیزک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه خیزک در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه خیزک در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه خیزک /pACexizak/ معنی پاچه خیزک: نوعی آتش بازی.[…]

معنی پاچه

معنی پاچه

معنی پاچه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه /pACe/ معنی پاچه: ساق پا، ران. مترادف با کلمه پاچه پا،[…]

معنی پاچنگ

معنی پاچنگ

معنی پاچنگ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچنگ در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچنگ در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچنگ معنی پاچنگ:دریچه، روزنه. هم قافیه با کلمه پاچنگ بالنگ، پافنگ، پلنگ،[…]

معنی پاچنبری

معنی پاچنبری

معنی پاچنبری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچنبری در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچنبری در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.       معنی پاچنبری /pACambari/ معنی پاچنبری: دارای پای کچ یا کمانی. هم قافیه[…]

معنی پاچراغی

معنی پاچراغی

معنی پاچراغی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچراغی در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچراغی در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچراغی معنی پاچراغی: پولی که تماشاگران در زور خانه و مانند آن[…]

معنی پاچپله

معنی پاچپله

معنی پاچپله به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچپله در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچپله در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچپله معنی پاچپله: کفش. هم قافیه با کلمه پاچپله آبلهف باطله، حامله،[…]

معنی پاچایه

معنی پاچایه

معنی پاچایه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچایه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچایه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچایه معنی پاچایه: پلیدی و بول. هم قافیه با کلمه پاچایه آتیه،[…]

معنی پاچاه

معنی پاچاه

معنی پاچاه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچاه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچاه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچاه معنی پاچاه: پاچال هم قافیه با کلمه پاچاه دستگاه، پرتگاه، بزمگاه،[…]

معنی پاچالدار

معنی پاچالدار

معنی پاچالدار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچالدار در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچالدار در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچالدار معنی پاچالدار: آنکه در نانوائی سنگکی نان به تنور بندد. هم[…]

معنی پاچال

معنی پاچال

معنی پاچال به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچال در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچال در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچال معنی پاچال: گودال، جای ایستادن فروشنده در دکان، پاچاه. هم قافیه[…]

معنی پاجوش

معنی پاجوش

معنی پاجوش به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاجوش در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاجوش در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاجوش /pAjuS معنی پاجوش: شاخهای فرعی که از بن درخت روید متصل[…]

معنی پاجامه

معنی پاجامه

معنی پاجامه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاجامه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاجامه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاجامه معنی پاجامه: زیر جامه تنبان، شلوار. هم قافیه با کلمه پاجامه[…]

معنی پاتیناژ

معنی پاتیناژ

معنی پاتیناژ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتیناژ در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتیناژ در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتیناژ /pAtinAZ/ معنی پاتیناژ: سُرِش، نوعی اسکی روی یخ. معنی پاتیناژ در فرهنگ[…]

معنی غارتگری

معنی غارتگری چیست؟

معنی غارتگری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارتگری در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارتگری تلفظ: /qAratgari/ معنی: تاراج، چپاول، دستبرد.   غارتگری در فرهنگ فارسی ۱- عمل غارت کردن. ۲- راهزنی دزدی.   غارتگری در[…]

معنی غارتگر

معنی غارتگر چیست؟

معنی غارتگر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارتگر در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارتگر تلفظ: /qAratgar/ معنی: دزد، راهزن، قاپنده، رباینده. برابر پارسی: تاراجگر، چپاولگر. مترادف: ویران کننده، چپوچی، دزد، راهزن، سارق، طرار، یغماگر.[…]

معنی غارت زده

معنی غارت زده چیست؟

معنی غارت زده به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارت زده در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارت زده تلفظ: /qAratzade/ برابر پارسی: تاراجیده.   غارت زده در فرهنگ فارسی ( صفت ) کسی که مالش[…]

معنی غارت زدگی

معنی غارت زدگی چیست؟

معنی غارت زدگی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارت زدگی در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارت زدگی معنی: کسی که مالش را غارت کرده باشند.   غارت زدگی در فرهنگ فارسی حالت و کیفیت[…]

معنی پاتیل

معنی پاتیل

معنی پاتیل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتیل در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتیل در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.       معنی پاتیل /pAtil/ معنی پاتیل:دیگ، سیاه مست. هم قافیه با کلمه پاتیل[…]

معنی غارت

معنی غارت چیست؟

معنی غارت به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارت در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارت تلفظ: /qArat/ معنی: هجوم بردن، به تاراج بردن، چپاول کردن. برابر پارسی: تاراج، چپاول. مترادف: ربایش، دستبرد، دزدی، یغما. غارت[…]

معنی غارب

معنی غارب چیست؟

معنی غارب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غارب در گویش ها و لهجه ها.   معنی غارب معنی: غروب کننده، دور شونده، نقطه ی میانی بین دو کتف.   غارب در فرهنگ فارسی غروب کننده، دور شونده.[…]

معنی غار

معنی غار چیست؟

معنی غار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غار در گویش ها و لهجه ها.   معنی غار تلفظ: /qAr/ معنی: شکاف، سوراخ، کهف، خندق. مترادف: حفره، زاغه، شکفت، مغار، مغاره، مغاک. برابر پارسی: اشکفت، رخنه، کنام، گودال.[…]

معنی غاذی

معنی غاذی چیست؟

معنی غاذی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غاذی در گویش ها و لهجه ها.   معنی غاذی معنی: لقمه کوچک، قوت دهنده، غذا دهنده.   غاذی در فرهنگ فارسی ( اسم ) غذا دهنده، قوت دهنده.  […]

معنی غادر

معنی غادر چیست؟

معنی غادر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غادر در گویش ها و لهجه ها.   معنی غادر معنی: بی وفا، عهد شکن.   غادر در فرهنگ فارسی غدرکننده، خائن، بی وفا، عهدشکن ( سم ) غدر کننده[…]

معنی غاتفری

معنی غاتفری چیست؟

معنی غاتفری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غاتفری در گویش ها و لهجه ها.   معنی غاتفری معنی: هر آنچه مربوط به غاتفر است.   غاتفری در فرهنگ فارسی ( صفت ) منسوب به غاتفر ۱- از[…]

معنی پاتوه

معنی پاتوه

معنی پاتوه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتوه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتوه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتوه معنی پاتوه: پاپیچ. هم قافیه با کلمه پاتوه اوه، کوه، ستوه،[…]

دلیل بازگشت وجه