بایگانی دسته بندی: فرهنگ لغات و اصطلاحات

معنی جار و مجرور

معنی جار و مجرور

معنی جار و مجرور به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار و مجرور در گویش ها و لهجه.   معنی جار و مجرور   ادات جر و مدخول. معنی جار و مجرور در فرهنگ فارسی   ادات جر[…]

معنی جار و جنجال

معنی جار و جنجال

معنی جار و جنجال به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار و جنجال در گویش ها و لهجه.   معنی جار و جنجال   داد و فریاد. معنی جار و جنجال در فرهنگ فارسی   ( اسم )[…]

معنی جار زدن

معنی جار زدن

معنی جار زدن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار زدن در گویش ها و لهجه.   معنی جار زدن   اعلان کردن. معنی جار زدن در فرهنگ فارسی   ( مصدر ) به آواز بلند درکویها و[…]

معنی جار ذی القربی

معنی جار ذی القربی

معنی جار ذی القربی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار ذی القربی در گویش ها و لهجه.   معنی جار ذی القربی   همسایه خانه که با خانه تو پیوسته. معنی جار ذی القربی در فرهنگ فارسی[…]

معنی جار النهر

معنی جار النهر

معنی جار النهر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار النهر در گویش ها و لهجه.   معنی جار النهر   چغندر وحشی. معنی جار النهر در فرهنگ فارسی   ( اسم ) ۱- گونه ای چغندر که[…]

معنی جار

معنی جار

معنی جار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جار در گویش ها و لهجه.   معنی جار تلفظ: /jAr/ بانگ. معنی جار در فرهنگ فارسی   ( اسم ) ندا بانگ و فریاد.یا جار و جنجال داد و[…]

معنی جاذیه

معنی جاذیه

معنی جاذیه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذیه در گویش ها و لهجه.   معنی جاذیه   مونث جاذی. معنی جاذیه در لغت نامه دهخدا   ( جاذیة ) جاذیة. [ ی َ ] ( ع ص[…]

معنی جاذی

معنی جاذی

معنی جاذی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذی در گویش ها و لهجه.   معنی جاذی   بر روی انگشتان ایستاده. معنی جاذی در فرهنگ فارسی   بر سر پای نشیننده. معنی جاذی در لغت نامه دهخدا[…]

معنی جاذل

معنی جاذل

معنی جاذل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذل در گویش ها و لهجه.   معنی جاذل   به جا ایستاده مانند ستون. معنی جاذل در لغت نامه دهخدا   جاذل. [ ذِ ] ( ع ص )[…]

معنی جاذری

معنی جاذری

معنی جاذری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذری در گویش ها و لهجه.   معنی جاذری   نسبت است به جاذر. معنی جاذری در لغت نامه دهخدا   جاذری. [ ذَ ] ( ص نسبی ) نسبت[…]

معنی جاذر

معنی جاذر

معنی جاذر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذر در گویش ها و لهجه.   معنی جاذر   یکی از روستاهای واسط. معنی جاذر در لغت نامه دهخدا   جاذر. [ ذَ ] ( معرب ، اِ )[…]

معنی جاذبه

معنی جاذبه

معنی جاذبه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاذبه در گویش ها و لهجه.   معنی جاذبه تلفظ: /jAzebe/ کشش. معنی جاذبه در فرهنگ فارسی   جذب کننده، بخودکشنده، نیروی کشیدن اجسام به خود ( اسم ) ۱-[…]

معنی ذات الحومل

معنی ذات الحومل

معنی ذات الحومل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الحومل معنی: نام موضعی است در شعر حجاج.   ذات الحومل در لغت نامه دهخدا ذات الحومل. [ تُل ْ ح[…]

معنی ذات الحنظل

معنی ذات الحنظل

معنی ذات الحنظل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الحنظل معنی : عقبه ایست میان مکه و جده .   ذات الحنظل در لغت نامه دهخدا ذات الحنظل. [ تُل[…]

معن ذات الحنزاب

معنی ذات الحنزاب

معنی ذات الحنزاب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   ذات الحنزاب معنی : موضعی است .   ذات الحنزاب در لغت نامه دهخدا ذات الحنزاب. [ تُل ْ ح ِ ][…]

chat