آموزش‌های ویدیویی

گویش‌ها و لهجه‌ها

معنی پاچین

معنی پاچین

معنی پاچین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچین در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچین در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچین /pACin/ معنی پاچین:دامن زنانه. مترادف با کلمه پاچین دامن، زیرازار. هم[…]

معنی پاچیدن

معنی پاچیدن

معنی پاچیدن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچیدن در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچیدن در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچیدن معنی پاچیدن: نرم و آهسته براه رفتن. هم قافیه با کلمه[…]

معنی پاچه

معنی پاچه

معنی پاچه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچه /pACe/ معنی پاچه: ساق پا، ران. مترادف با کلمه پاچه پا،[…]

معنی پاچال

معنی پاچال

معنی پاچال به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاچال در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاچال در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاچال معنی پاچال: گودال، جای ایستادن فروشنده در دکان، پاچاه. هم قافیه[…]

معنی پاجوش

معنی پاجوش

معنی پاجوش به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاجوش در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاجوش در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاجوش /pAjuS معنی پاجوش: شاخهای فرعی که از بن درخت روید متصل[…]

معنی پاجنگ

معنی پاجنگ

معنی پاجنگ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاجنگ در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاجنگ در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاجنگ معنی پاجنگ: دریچه ای کوچک باشد در کوشک چنانکه به یک[…]

معنی غار

معنی غار چیست؟

معنی غار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ غار در گویش ها و لهجه ها.   معنی غار تلفظ: /qAr/ معنی: شکاف، سوراخ، کهف، خندق. مترادف: حفره، زاغه، شکفت، مغار، مغاره، مغاک. برابر پارسی: اشکفت، رخنه، کنام، گودال.[…]

معنی پاتو

معنی پاتو

معنی پاتو به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتو در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتو در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتو معنی پاتو: خانه بهرام، ظرف گلی بزرگ که گندم یا جو[…]

معنی پاته

معنی پاته

معنی پاته به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاته در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاته در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاته معنی پاته: نقاش فرانسوی. هم قافیه با کلمه پاته البته، دررفته،[…]

معنی پاتن

معنی پاتن

معنی پاتن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتن در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتن در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتن /pAtan/ معنی پاتن: کفشی که در گل پوشند. هم قافیه با[…]

معنی پاتله

معنی پاتله

معنی پاتله به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتله در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتله در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتله معنی پاتله: بهانه جویی کردن. معنی پاتله در فرهنگ معین (تِ[…]

معنی پاتل

معنی پاتل

معنی پاتل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتل در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتل در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتل معنی پاتل: نقاش فرانسوی بمائه هفدهم میلادی. هم قافیه با کلمه[…]

هاب

معنی هاب چیست؟

معنی هاب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هاب در فرهنگ فارسی قلعه عظیمی است از عواصم.   هاب در دانشنامه آزاد فارسی هاب (hub) در یک شبکه، دستگاهی که[…]

معنی هائل

معنی هائل چیست؟

معنی هائل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   هائل در گویش مازنی /haael/ تکیه گاه.   هائل در لغت نامه دهخدا هائل. [ ءِ ] ( ع ص ) ترساننده. هول[…]

معنی پاتختی

معنی پاتختی

معنی پاتختی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتختی در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتختی در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتختی /bAtaxti/ معنی پاتختی: جشن فردای شب عروسی. هم قافیه با کلمه[…]

معنی پاتاوه

معنی پاتاوه

معنی پاتاوه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاتاوه در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاتاوه در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاتاوه معنی پاتاوه: پاپیچ، نوعی پای افزار و ساق پیچ که برای[…]

معنی ها

معنی ها چیست؟

معنی ها به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ  گادیج در گویش ها و لهجه ها.   ها در فرهنگ فارسی ضمیرمفرد مغایب ( سوم شخص مفرد ) مونث : بعینها بنفسها( بخویشتن ) . تپانچه بر روی کسی[…]

معنی داختن

معنی داختن

معنی داختن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داختن در گویش ها و لهجه ها.   معنی داختن معنی : دانستن ، از کار افتادن. داختن در فرهنگ فارسی دانستن. داختن در لغت نامه دهخدا داختن. [ ت َ[…]

معنی داجک

معنی داجک

معنی داجک به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داجک در گویش ها و لهجه ها.   معنی داجک معنی : گوشوار ، داچک. داجک در فرهنگ فارسی گوشوار. داجک در لغت نامه دهخدا داجک. [ ج َ ] ([…]

معنی داج

معنی داج

معنی داج به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ داج در گویش ها و لهجه ها.   معنی داج معنی : سیاهی شب ، کسانی که چهارپایان رابه کرایه دهند ، سخت به دم در کشیدن آب را. داج در[…]

معنی جاسنگین

معنی جاسنگین

معنی جاسنگین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاسنگین در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاسنگین   نجیب. جاسنگین در فرهنگ فارسی   ( صفت ) ۱- از خانواد. نجیب و متمول : (( زنی جا[…]

معنی جاسر

معنی جاسر

معنی جاسر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاسر در گویش ها و لهجه ها.   معنی جاسر   دلیر و بهادر. جاسر در فرهنگ فارسی   دلیر بلند بالا ( اسم صفت ) جسور بی پاک گستاخ[…]

معنی جازی

معنی جازی

معنی جازی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جازی در گویش ها و لهجه ها.   معنی جازی   کافی. جازی در فرهنگ فارسی   نام اسبی است. جازی در لغت نامه دهخدا   جازی. ( ع ص[…]

معنی جازن

معنی جازن

معنی جازن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جازن در گویش ها و لهجه ها.   معنی جازن   قلابی. جازن در فرهنگ فارسی   ( صفت ) آنکه کسی را از جای خود براند. یا جا زن[…]

معنی دابوان

معنی دابوان

معنی دابوان به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دابوان در گویش ها و لهجه ها.   معنی دابوان معنی :  نام خاندان دابویه به مازندران. دابوان در لغت نامه دهخدا دابوان. ( اِخ ) نام خاندان دابویه به مازندران.[…]

معنی دابو

معنی دابو

معنی دابو به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دابو در گویش ها و لهجه ها.   معنی دابو معنی : شهری در نیوساوت ویلز، در استرالیا. دابو در فرهنگ فارسی ظهیر الدین مرعشی مینویسد دونگه در [ دابو ][…]

معنی دابه

معنی دابه

معنی دابه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ دابه در گویش ها و لهجه ها.   معنی دابه معنی : جانور، جنبنده، چهارپا، اسب، استر. دابه در فرهنگ فارسی هرحیوانی که روی مین راه برود، چهارپایان باری ۱ –[…]

معنی شاباش

معنی شاباش چیست؟

معنی شاباش به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ شاباش در گویش ها و لهجه.   معنی شاباش تلفظ: /SAbAS/ معنی:خوش باش، آفرین، احسنت. مترادف ها: افرین، براوو، بارک الله، شاباش، مریزاد، هورا، به به.   هم قافیه با شاباش[…]

معنی خاب چیست؟

معنی خاب چیست؟

معنی خاب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ خاب در گویش ها و لهجه ها. معنی خاب مترادف: باز پس افکنده خاب در فرهنگ فارسی ( صفت اسم ) باز پس افکنده . خاب در فرهنگستان زبان و[…]

معنی طائعین

معنی طائعین چیست؟

معنی طائعین به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ طائعین در گویش ها و لهجه ها.  

دلیل بازگشت وجه