بایگانی دسته بندی: گویش‌ها و لهجه‌ها

معنی جادوگر

معنی جادوگر

معنی جادوگر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جادوگر در گویش ها و لهجه.   معنی جادوگر تلفظ: /jAdugar/ افسونگر. معنی جادوگر در فرهنگ فارسی   افسونگر، ساحر، کسی که سحروجادومیکند، جادوپیشه ( صفت ) آنکه جادویی کند[…]

معنی جاد

معنی جاد

معنی جاد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاد در گویش ها و لهجه.   معنی جاد   تلاش کننده در کار. معنی جاد در فرهنگ فارسی   از رفقای داود مورخ. معنی جاد در لغت نامه دهخدا[…]

معنی جاجیم

معنی جاجیم

معنی جاجیم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاجیم در گویش ها و لهجه.   معنی جاجیم تلفظ: /jAjim/ نوعی فرش. معنی جاجیم در فرهنگ فارسی   پارچه کلفت شبیه پلاس، نوعی ازفرش که ازپلاس نازکتر، است و[…]

معنی جاجی

معنی جاجی

معنی جاجی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاجی در گویش ها و لهجه.   معنی جاجی   یک کومونه در ایتالیا. معنی جاجی در فرهنگ فارسی   دهی است ببحرین معنی جاجی در لغت نامه دهخدا   جاجی.[…]

معنی چار

معنی چار

معنی چار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چار در گویش ها و لهجه.   معنی چار تلفظ: /CAr/ معنی: کوره ای که در آن آجر پزند. هم قافیه چار جار، احجار، تجار، حجّار، انزجار، اشجار، انفجار، موج[…]

معنی جاجنگ

معنی جاجنگ

معنی جاجنگ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاجنگ در گویش ها و لهجه.   معنی جاجنگ   نام روستا. معنی جاجنگ در لغت نامه دهخدا   جاجنگ. [ ج َ ] ( اِخ ) دهی است از[…]

معنی جاجم

معنی جاجم

معنی جاجم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاجم در گویش ها و لهجه.   معنی جاجم   فرشی که از الوان میدوزند. معنی جاجم در فرهنگ فارسی   ( اسم )۱- فرشی که آنرااز نمد الوان دوزند[…]

معنی جا جا

معنی جاجا

معنی جاجا به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاجا در گویش ها و لهجه.   معنی جاجا   آوازی که با آن مرغ را به لانه رانند. معنی جاجا در فرهنگ فارسی   ( اسم ) ۱- آوازیست[…]

معنی جاج

معنی جاج

معنی جاج به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاج در گویش ها و لهجه.   معنی جاج   نام شهر. معنی جاج در فرهنگ فارسی   استادن از بد دلی. معنی جاج در لغت نامه دهخدا   جاج.[…]

معنی چادر چاقچور

معنی چادر چاقچور

معنی چادر چاقچور به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چادر چاقچور در گویش ها و لهجه.   معنی چادر چاقچور معنی: جامه زنان آنگاه که از خانه بیرون میرفتند. چادر چاقچور در لغت نامه دهخدا چادر چاقچور. [ دَ[…]

معنی چادر

معنی چادر

معنی چادر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چادر در گویش ها و لهجه.   معنی چادر تلفظ: /CAdor/ معنی: پوششی برای خانم ها.  خیمه. چادر در لغت نامه دهخدا چادر.[ دَ / دِ / دُ ] ([…]

معنی چاخانی

معنی چاخانی

معنی چاخانی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چاخانی در گویش ها و لهجه.   معنی چاخانی معنی: نام کوهی در اشکور واقع در ناحیه تنکابن به مازندران. هم قافیه چاخانی چادرنشینی، چاشنی، چانه‌زنی، چدنی، چراغانی، چرب‌زبانی، چشم‌چرانی،[…]

باب السعید

معنی باب السعید

معنی باب السعید به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باب السعید در گویش ها و لهجه ها.   معنی باب السعید   پرت سعید، پورت سعید.     معنی باب السعید در لغتنامه دهخدا   باب السعید. [ بُس[…]

معنی چاچول باز

معنی چاچول باز

معنی چاچول باز به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چاچول باز در گویش ها و لهجه.   معنی چاچول باز تلفظ: /CACulbAz/ معنی: نیرنگ باز، فریبکار، حقه باز. هم قافیه چاچول باز بچه‌باز، بحران‌ساز، بخاری‌ساز، بداهه‌پرداز، بداهه‌ساز، بداهه‌نواز،[…]

معنی چاچ

معنی چاچ

معنی چاچ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چاچ در گویش ها و لهجه.   معنی چاچ معنی: نام شهری در ماورالنهر. چاچ در لغت نامه دهخدا چاچ. ( اِخ ) نام شهری از ترکستان نزدیک تاشکند مرکز[…]

chat