بایگانی دسته بندی: فرهنگستان زبان و ادب

معنی جاثی

معنی جاثی

معنی جاثی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاثی در گویش ها و لهجه.   معنی جاثی   به زانو افتاده. تلفظ: /jAsi/ معنی جاثی در فرهنگ فارسی   بر زانو ایستاده. معنی جاثی در لغت نامه دهخدا[…]

معنی جاپا

معنی جاپا

معنی جاپا به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاپا در گویش ها و لهجه.   معنی جاپا   قدم. معنی جاپا در فرهنگ فارسی   ( اسم ) جای پا ردپا ایز اثر. معنی جاپا در فرهنگ عمید[…]

معنی زادگان

معنی زادگان

معنی زادگان  به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ زادگان در گویش ها و لهجه ها.   معنی زادگان معنی:اعقاب، اولاد، زادگان، ایندگان، اخلاف ،زادگان.   زادگان در فرهنگستان زبان و ادب {progeny, offspring, descendants} [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری][…]

معنی چاپ کردن

معنی چاپ کردن

معنی چاپ کردن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چاپ کردن در گویش ها و لهجه.   معنی چاپ کردن معنی: به چاپ رساندن، منتشر کردن. هم قافیه چاپ کردن خیساندن، درآمدن، درآوردن، درخشیدن، دررسیدن، درماندن، درنوردیدن، درنیامدن،[…]

معنی ثاب

معنی ثاب

معنی ثاب به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ ثاب در گویش ها و لهجه ها.   معنی ثاب معنی: خمیازه، خمیازه کشیدن، محلی است در شعر.   هم قافیه با ثاب خشاب، دوشاب، پیشاب، لعاب، لفت و لعاب،[…]

معنی چاپ

معنی چاپ

معنی چاپ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چاپ در گویش ها و لهجه.   معنی چاپ تلفظ: /CAp/ معنی: تکثیر و تولید نوشته به تعداد زیاد، نشر، اثر، نشان. هم قافیه چاپ حق چاپ، خوش چاپ، سنگ[…]

معنی زاپاس

معنی زاپاس

معنی زاپاس به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ زاپاس در گویش ها و لهجه ها.   معنی زاپاس تلفظ:/zApAs/ معنی: ذخیره،یدکی.     زاپاس در فرهنگ عمید ذخیره، رزرو، یدکی.   زاپاس در فرهنگ فارسی ذخیره، رزرو، یدکی مانندلاستیک[…]

معنی چابک سواری

معنی چابک سواری

معنی چابک سواری به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چابک سواری در گویش ها و لهجه.   معنی چابک سواری معنی: مهارت در سواری و تربیت اسب. هم قافیه چابک سواری سواری، سوپ‌خوری، سوخاری، سوخت‌گیری، سوداگری، سودآوری، سورتمه‌سواری،[…]

معنی چابک سوار

معنی چابک سوار

معنی چابک سوار به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چابک سوار در گویش ها و لهجه.   معنی چابک سوار تلفظ: /CAboksavAr/ معنی: سوارکار ماهر، اسب سوار حرفه ای. هم قافیه چابک سوار سوار، فرار، ندار، هوار، قرار،[…]

معنی خا

معنی خا

 معنی خا به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ خا در گویش ها و لهجه.   معنی خا تلفظ: /xA/ معنی خا: ( ص فا. ) در ترکیب به معنی «خاینده » آید، آن که چیزی را بخاید: انگشت خا،[…]

معنی حائل

معنی حائل

معنی حائل به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ حائل در گویش ها و لهجه.   معنی حائل در فرهنگ فارسی تلفظ:/hA~el/ معنی:( صفت )۱- آنچه که میان دو چیز واقع شود و مانع از اتصال آن دو گردد[…]

باء

معنی باء

معنی باء به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ باء در گویش ها و لهجه ها.   معنی باء   حرف دوم از الفبای فارسی.     معنی باء در لغتنامه دهخدا باء. ( حرف ) ب. با. بی. حرف[…]

با و تا شکن

معنی با و تا شکن

معنی با و تا شکن به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ با و تا شکن در گویش ها و لهجه ها.   معنی با و تا شکن   بت شکن.     معنی با و تا شکن در لغتنامه[…]

معنی پابند

معنی پابند

معنی پابند به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پابند در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پابند در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.       معنی پابند /pAband/ معنی پابند: وابسته، اسیر، دچار، گرفتار، عیالوار. هم قافیه[…]

معنی پاانداز

معنی پاانداز

معنی پاانداز به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاانداز در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاانداز در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.     معنی پاانداز /pA~andAz/ معنی پاانداز:  جاکش، دلال محبت، دلاله، قواد. هم قافیه با[…]

chat