بایگانی دسته بندی: دانشنامه آزاد فارسی

معنی جاد

معنی جاد

معنی جاد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاد در گویش ها و لهجه.   معنی جاد   تلاش کننده در کار. معنی جاد در فرهنگ فارسی   از رفقای داود مورخ. معنی جاد در لغت نامه دهخدا[…]

معنی جا خالی با

معنی جاخالی با

معنی جاخالی با به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاخالی با در گویش ها و لهجه.   معنی جاخالی با   هدیه ای که برای مقیم مسافر فرستند. معنی جاخالی با در دانشنامه آزاد فارسی   (مخفف جاخالی[…]

معنی جاجیم

معنی جاجیم

معنی جاجیم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاجیم در گویش ها و لهجه.   معنی جاجیم تلفظ: /jAjim/ نوعی فرش. معنی جاجیم در فرهنگ فارسی   پارچه کلفت شبیه پلاس، نوعی ازفرش که ازپلاس نازکتر، است و[…]

معنی چار اینه

معنی چار اینه

معنی چار اینه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چار اینه در گویش ها و لهجه.   معنی چار اینه معنی: یکی از پوشش های جنگجویان قدیم. هم قافیه چار اینه آینه، آیینه، آیینه‌خانه، بابونه، بازجویانه، بالاتنه، بالاخانه، بانه،[…]

معنی چادر نشینی

معنی چادرنشینی

معنی چادرنشینی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چادرنشینی در گویش ها و لهجه.   معنی چادرنشینی تلفظ: /CAdorneSini/ معنی: صحرانشینی هم قافیه چادرنشینی همنشینی، جانشینی، راه نشینی، خانه نشینی، چاشنی، چانه‌زنی، چدنی، چراغانی، چرب‌زبانی، چشم‌چرانی، چشم‌روشنی. چادرنشینی[…]

معنی جاجرود

معنی جاجرود

معنی جاجرود به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاجرود در گویش ها و لهجه.   معنی جاجرود تلفظ: /jAjrud/ نام رود. معنی جاجرود در فرهنگ فارسی   یکی از قرای لواسان بزرگ ( استان مرکزی ) است .[…]

معنی جاجرم

معنی جاجرم

معنی جاجرم به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاجرم در گویش ها و لهجه.   معنی جاجرم   نام شهری در استان خراسان شمالی. معنی جاجرم در فرهنگ فارسی   ۱ – از دهستانهای بخش حومه شهرستان بجنورد[…]

معنی جاثی

معنی جاثی

معنی جاثی به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاثی در گویش ها و لهجه.   معنی جاثی   به زانو افتاده. تلفظ: /jAsi/ معنی جاثی در فرهنگ فارسی   بر زانو ایستاده. معنی جاثی در لغت نامه دهخدا[…]

معنی پاپیروس

معنی پاپیروس

معنی پاپیروس به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ پاپیروس در گویش ها و لهجه و جستجوی معنی پاپیروس در دانشنامه عمومی ویکی پدیا.       معنی پاپیروس /pApirus/ معنی پاپیروس: درخت کاغذ، گیاهی که در سواحل نیل می[…]

معنی جاثلیق

معنی جاثلیق

معنی جاثلیق به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جاثلیق در گویش ها و لهجه.   معنی جاثلیق   پیشوا. معنی جاثلیق در فرهنگ فارسی   رئیس یاروحانی نصاری، عالم وعابدترسایان، پیشوا، رئیس اسقف ها، جثلیق هم میگویند، جثالقه[…]

معنی جات

معنی جات

معنی جات به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جات در گویش ها و لهجه.   معنی جات   پسوند. معنی جات در فرهنگ فارسی   تازیان بعضی کلمات فارسی مختوم به ((- ه ) ) غیر ملفوظ را[…]

معنی چادر

معنی چادر

معنی چادر به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چادر در گویش ها و لهجه.   معنی چادر تلفظ: /CAdor/ معنی: پوششی برای خانم ها.  خیمه. چادر در لغت نامه دهخدا چادر.[ دَ / دِ / دُ ] ([…]

معنی جابیه

معنی جابیه

معنی جابیه به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ جابیه در گویش ها و لهجه.   معنی جابیه   نام شهری قدیمی. معنی جابیه در فرهنگ فارسی   از اعمال دمشق. معنی جابیه در لغت نامه دهخدا   ([…]

معنی چاد

معنی چاد

معنی چاد به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چاد در گویش ها و لهجه.   معنی چاد تلفظ: /CAd/ معنی: دریاچه بزرگی است در آفریقای مرکزی. بخش شمال آفریقای شرقی فرانسه. چاد در لغت نامه دهخدا چاد. ( اِخ[…]

معنی چاچ

معنی چاچ

معنی چاچ به همراه کلمات هم قافیه، و برابر پارسی آن در فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ لغت معین، فرهنگ فارسی عمید، دانشنامه آزاد فارسی، تلفظ چاچ در گویش ها و لهجه.   معنی چاچ معنی: نام شهری در ماورالنهر. چاچ در لغت نامه دهخدا چاچ. ( اِخ ) نام شهری از ترکستان نزدیک تاشکند مرکز[…]

chat