از سر زلف تو بوئی سر به مهر آمد به ما خاقانی

از سر زلف تو بوئی سر به مهر آمد به ما – 9

Loadingذخیره در لیست علاقه‌مندی
 • شعر از سر زلف تو بوئی سر به مهر آمد به ما خاقانی – قصیده 9

  این قصیدهٔ را ارتجالا در مدح شروان شاه منوچهر و صفت شکارگاه او و بنای بند باقلانی سروده است

   

   

  از سر زلف تو بوئی سر به مهر آمد به ما

  جان به استقبال شد کای مهد جان‌ها تا کجا

   

  این چه موکب بود یارب کاندر آمد شادمان

  بارگیرش صبح دم بود و جنیبت کش صبا

   

  در میان جان فروشد بر در دل حلقه زد

  از بن هر موی فریادی برآمد کاندرآ

   

  ما در آب و آتش از فکرت که گوئی آن نسیم

  باد زلفت بود با خاک جناب پادشا

   

  با غبار صید گاه شاه کز تعظیم هست

  ز آهوان مشک ده صد تبتش در یک فضا

   

  صید گاه شاه جان‌ها را چراگاه است ازآنک

  لخلخهٔ روحانیان بینی در او بعرالظبا

   

  هم در او افعی گوزن آسا شده تریاق‌دار

  هم گوزنانش چو افعی مهره‌دار اندر قفا

   

  شاه را دیدم در او پیکان مقراضه به کف

  راست چون بحر نهنگ انداز در نخجیر جا

   

  وحشیان از حرمت دستش سوی پیکان او

  پای کوبان آمدندی از سر حرص و هوا

   

  خون صید الله اکبر نقش بستی بر زمین

  جان صید الحمد الله سبحه گفتی در هوا

   

  پیش تیرش آهوان را از غم رد و قبول

  شیر خون گشتی و خون شیر آن ز خوف این از رجا

   

  تیر چون در زه نشاندی بر کمان چرخ‌وش

  گفتی او محور همی راند ز خط استوا

   

  سعد ذابح سر بریدی هر شکاری را که شاه

  سوی او محور ز خط استوا کردی رها

   

  پیش پیکان دو شاخش از برای سجده‌ای

  شیر چون شاخ گوزنان پشت را کردی دوتا

   

  من شنیدم کز نهیب تیر این شیر زمین

  شیر گردون را اغثنا یا غیاث آمد ندا

   

  داور مهدی سیاست مهدی امت پناه

  رستم حیدر کفایت حیدر احمد لوا

   

  خسرو سلطان نشان خاقان اکبر کز جلال

  روزگارش عبده الاصغر نویسد بر ملا

   

  عطسهٔ جودش بهشت و خندهٔ تیغش سقر

  ظل چترش آفتاب و گرد رخشش کیمیا

   

  آفتاب مشتری حکم و سپهر قطب حلم

  زیر دست آورده مصری مار و هندی اژدها

   

  هندی او همچو زنگی آدمی خور در مصاف

  مصری او چون عرابی تیز منطق در سخا

   

  نام او چون اسم اعظم تاج اسمادان از آنک

  حلقهٔ میم منوچهر است طوق اصفیا

   

  بلکه رضوان زین پس از میم منوچهر ملک

  یارهٔ حوران کند گر شاه را بیند رضا

   

  دایرهٔ میم منوچهر از ثوابت برتر است

  آفرینش در میانش نقطه‌ای بس بینوا

   

  گر سما چون میم نام او نبودی از نخست

  هم چو سین در هم شکستی تاکنون سقف سما

   

  حرمتی دارد چنان توقیع او کاندر بهشت

  صح ذلک گشت تسبیح زبان انبیا

   

  چرخ را توقیع او حرز است چون او برکشد

  آن سعادت بخش مریخ زحل‌وش در وغا

   

  تیغ او خواهد گرفتن روم و هند از بهر آنک

  این دو جا را هست مریخ و زحل فرمان روا

   

  هم زبانش تیغ و هم تیغش زبان نصرت است

  این سراید سر وحی و آن کند درس غزا

   

  تیغ حصرم رنگ و بر وی دانه دانه چون عنب

  بخت کرده زان عنب نقل و ز حصرم توتیا

   

  تیغ او آبستن است از فتح و اینک بنگرش

  نقطهای چهره بر آبستنی دارد گوا

   

  شاه در یک حال هم خضر است و هم اسکندر است

  کینهٔ دین کرد و شد با آب حیوان آشنا

   

  هم ز پیش آب حیوان سد ظلمت برگرفت

  هم میان آب کر سدی دگر کرد ابتدا

   

  از نهیب این چنین سد کوست فتح الباب فتح

  سد باب الباب لرزان شد به زلزال فنا

   

  شاه بود آگه که وقتی ماه و گاو زمین

  کلی اجزای گیتی را کنند از هم جدا

   

  پیش از آن کز هم برفتی هفت اندام زمین

  رفت و پیش گاو و ماهی ساخت سدی از قضا

   

  پس بر آن سد مبارک ده انامل برگماشت

  جدولی را هفت دریا ساخت از فیض عطا

   

  وز فلک آورد در وی گاو و ماهی و صدف

  گاو گردنده، صدف جنبان و ماهی آشنا

   

  ماهیش دندان فکن گشت و صدف گوهر نمای

  گاو او عنبر فزای و ساحلش سنبل گیا

   

  بود در احکام خسرو کز پی سی و دو سال

  خسف آب و باد خواهد بود در اقلیم ما

   

  آب را بربست و دست و باد را بشکست پای

  تا نه زآب آید گزند و نه ز باد آید بلا

   

  زآنکه چون نحل این بنا را خود مهندس بود شاه

  آب چون آیینه‌شان انگبین گشت از صفا

   

  تا چو شاه نحل شاه انگیخت لشکر چشم خصم

  صد هزاران چشمه شد چون خانهٔ نحل از بکا

   

  تا به افزون برد رنج و گنج افزون برگشاد

  رنج‌های هرکسی را گنج‌ها دادش جزا

   

  بهر مزدوران که محروران بدند از ماندگی

  قرصهٔ کافور کرد از قرصهٔ شمس الضحی

   

  وز ملایک نعرها برخاست کاینک در زمین

  شاه بند باقلانی بست چون بند قبا

   

  قاصد بخت از زبان صبح دم این دم شنید

  صد زبان شد هم چو خورشید از پی این ماجرا

   

  چون کبوتر نامه آورد از ظفر، نعم البرید

  عنکبوت آسا خبر داد از خطر نعم الفتا

   

  گفت کای خاقانی آتش گاه محنت شد دلت

  راه حضرت گیر و جان از آتش غم کن رها

   

  شاه سد آب کرد اینک رکاب شاه بوس

  تا برای سد آتش بندها سازد تورا

   

  زانکه امروز آب و آتش عاجز از اعجاز اوست

  گر بخواهد زآب سازد شمع و ز آتش آسیا

   

  گفتم ای جبریل عصمت گفتم ای هدهد خبر

  وحی پردازی عفا الله ملک بخشی مرحبا

   

  دعوتم کردی به لشگرگاه خاقان کبیر

  حبذا لشگرگه خاقان اکبر حبذا

   

  لیک من در طوق خدمت چون کبوتر بد دلم

  پیش شه بازی چنان، زنهار کی باشد مرا

   

  گفت کان شه باز در نسرین گردون ننگرد

  بر کبوتر باز بیند اینت پنداری خطا

   

  هین بگو ای فیض رحمت هین بگو ای ظل حق

  هین بگو ای حرز امت هین بگو ای مقتدا

   

  ای خدیو ماه رخش ای خسرو خورشید چتر

  ای یل بهرام زهره ای شه کیوان دها

   

  آستانت گنبد سیماب گون را متکاست

  بندهٔ سیماب دل سیماب شد زین متکا

   

  خود سپاه پیل در بیت الحرم گو پی منه

  خود قطار خوک در بیت المقدس گو میا

   

  کی برند آب درمنه بر لب آب حیات

  کی شود سنگ منات اندر خور سنگ منا

   

  بنده چون زی حضرتت پوید ندارد بس خطر

  نجم سفلی چون شود شرقی ندارد بس ضیا

   

  خود مدیحت را به گفت او کجا باشد نیاز

  مصحف مجد از پر طاووس کی بگیرد بها

   

  خاک درگاهت دهد از علت خذلان نجات

  کاتفاق است این که از یاقوت کم گردد وبا

   

  بندهٔ خاکین به خدمت نیم رو خاکین رسید

  سهم خسران پس نهاد و سهم خسرو پیشوا

   

  کیمیای جان نثار آورده بر درگاه شاه

  با عقیق اشک و زر چهره و در ثنا

   

  زید چون در خدمت احمد به ترک زن بگفت

  نام باقی یافت اینک آیت لماقضی

   

  هم نثار از جان توان کردن به صدر چون تو شاه

  هم به ترک زن توان گفتن برای مصطفی

   

  جان خاقانی ز تف آفتاب و رنج راه

  مانده بود آسوده شد در سایهٔ ظل خدا

   

  اجتماع ماه بود امروز و استقبال بخت

  کاوفتاد این ذره را با چون تو خورشید التقا

   

  مریم طبعش نکاح یوسف وصف تو بست

  مریمی با حسن یوسف نی چو یوسف کم بها

   

  لیک با ام الخبائث چون طلاقش واقع است

  خسروش رجعت نفرماید به فتوی جفا

   

  گر بسیط خاک را چون من سخن پیرای هست

  اصلم آتش دان و فرعم کفر و پیوندم ابا

   

  آسمان صدرا شنیدی لفظ پروین‌بار من

  قائلان عهد را گو هکذا والا فلا

   

  ای گه توقیع آصف خامه و جمشید قدر

  وی گه نیت ارسطو علم و اسکندر بنا

   

  ای ربیع فضل، از تو گشت آدم را شرف

  وی ربیع فصل، از تو گشت عالم را نما

   

  در ربیع دولتت هرگز خزان را ره مباد

  فارغم ز آمین که دانم مستجاب است این دعا

   

   

   

  شعر این قصیدهٔ را ارتجالا در مدح شروان شاه منوچهر و صفت شکارگاه او و بنای بند باقلانی سروده است خاقانی

  البته نام اصلی این شعر «این قصیدهٔ را ارتجالا در مدح شروان شاه منوچهر و صفت شکارگاه او و بنای بند باقلانی سروده است» است که توسط خاقانی، شاعر و قصیده‌سرای بزرگ ما، نوشته شده. این شعر این گونه آغاز می‌شود: «از سر زلف تو بوئی سر به مهر آمد به ما».

   

  از آرشیوهای مشابه دیدن کنید:

  خاقانی قالب: قصیده وزن شعر: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)

   

  در صورتی که در متن بالا، معنای واژه‌ای برایتان نا آشنا می‌آمد، می‌توانید در جعبه‌ی زیر، آن واژه را جستجو کنید تا معنای آن در مقابلش ظاهر شود. بدیهی‌ست که برخی واژه‌ها به همراه پسوند یا پیشوندی در متن ظاهر شده‌اند. شما باید هسته‌ی اصلیِ آن واژه را در جعبه جستجو کنید تا به نزدیک‌ترین پاسخ برسید. اگر واژه‌ای را در فرهنگ لغت پیدا نکردید، در بخش دیدگاه‌ها گزارش دهید. با سپاس از همکاری شما.

  جستجوی واژه

  لیست واژه‌ها (تعداد کل: 36,098)

  آ

  (حر.) «آ» یا «الف ممدوده» نخستین حرف از الفبای فارسی ؛ اولین حرف از حروف ابجد، برابر با عدد "۱".


   

   

  دیدگاه کاربران درباره‌ی از سر زلف تو بوئی سر به مهر آمد به ما

  دکتر امین لو می گوید:

  24. گر سما چون میم نام او نبودی از نخست
  هم چو سین در هم شکستی تاکنون سقف سما
  این بیت معما گونه است بدین ترتیب که حلقه حرف میم که به شکل دایره است اگر بشکند سه دندانه به وجود می آید.و سه دندانه هم جرف سین است
  خاقانی در این بیت می گوید کلمه سما یک حرف میم دارد و این حرف میم به مثابه سقف کلمه سما است و از سوی دیگر این میم همان میم حرف اول منوچهر است واین میم غیر قابل شکست است زیرا منوچهر شروانشاه شکست ناپدیر است پس میم او نیز شکست ناپذیر لست . اگر میم سما میم دیگری بود می شکست بدین ترتیب سقف سما می شکست.

  26. چرخ را توقیع او حرز است چون او برکشد
  آن سعادت بخش مریخ زحل‌وش در وغا
  در مصرع دوم بعد از مریخ واو عطف ساقط شده است و باید اضافه گردد چون اگر واو عطف نباشد زخل وش به مریخ اضافه می گردد و دراین صورت مریخ موصوف زحل وش می شود این هم صحیح نیست.

  30. تیغ او آبستن است از فتح و اینک بنگرش نقطهای چهره بر آبستنی دارد گوا
  در مصرع دوم نقطهای باید به صورت نفطه ای اصلاح شود

  با کمال اعتذار
  در اصلاح بیت 26 نقطه های صحیح است

  بیت 30
  نقطه های چهره بر آبستنی دارد گوا

   

  شعر از سر زلف تو بوئی سر به مهر آمد به ما اثر کیست؟

  این شعر اثر خاقانی است.

  به مطلب امتیاز دهید!

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  The maximum upload file size: 20 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Drop file here

  chat