بایگانی برچسب: پس به سمت گل تنهایی می پیچی

شعر نشانی سهراب سپهری

شعر نشانی سهراب سپهری

شعر نشانی سهراب سپهری   خانه دوست كجاست؟ در فلق بود كه پرسيد سوار آسمان مكثي كرد رهگذر شاخه نوري كه به لب داشت به تاريكي شن ها بخشيد و به انگشت نشان داد سپيداري و گفت نرسيده به درخت كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه[…]

chat