آموزش‌های ویدیویی

پس به سمت گل تنهایی می پیچی

شعر نشانی سهراب سپهری

خانه دوست كجاست – نشانی

خانه دوست كجاست – شعر نشانی سهراب سپهری   خانه دوست كجاست؟ در فلق بود كه پرسيد سوار آسمان مكثي كرد رهگذر شاخه نوري كه به لب داشت به تاريكي شن ها بخشيد و به انگشت نشان داد سپيداري و گفت نرسيده به درخت كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر است و در[…]

دلیل بازگشت وجه