آموزش‌های ویدیویی

نیکوس کازانتزاکیس

17جمله معروف مسیح باز مصلوب نیکوس کازانتزاکیس

17 جمله معروف مسیح باز مصلوب نیکوس کازانتزاکیس – تکه کتاب

17 جمله معروف مسیح مصلوب نیکوس کازانتزاکیس: در این مطلب 17 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب مسیح باز مصلوب نیکوس کازانتزاکیس  را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.       17جمله معروف مسیح بازمصلوب نیکوس[…]

20جمله معروف گزارش به خاک یونان نیکوس کازانتزاکیس

20 جمله معروف گزارش به خاک یونان نیکوس کازانتزاکیس – تکه کتاب

20 جمله معروف گزارش به خاک یونان نیکوس کازانتزاکیس: در این مطلب 12 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب گزارش به خاک یونان نیکوس کازانتزاکیس  را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.     20جمله معروف گزارش[…]

12جمله معروف ازادی یا مرگ نیکوس کازانتزاکیس

12 جمله ی معروف آزادی یا مرگ نیکوس کازانتزاکیس – تکه کتاب

12 جمله ی معروف آزادی یا مرگ نیکوس کازانتزاکیس: در این مطلب 12 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب آزادی یا مرگ نیکوس کازانتزاکیس را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به  دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.   12 جمله ی معروف آزادی یا[…]

نیکوس کازانتزاکیس

12 جمله معروف زوربای یونانی نیکوس کازانتزاکیس _ تکه کتاب

12جمله معروف کتاب زوربای یونانی نیکوس کازانتزاکیس:  در این مطلب 12 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب نیکوس کازانتزاکیس را گلچین کرده‌ایم. این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به  دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.     12 جمله معروف کتاب زوربای یونانی نیکوس کازانتزاکیس   انسان[…]

دلیل بازگشت وجه