بایگانی برچسب: نشود مرد دلاور شهید نیما

شعر شهید گمنام نیما یوشیج

شعر شهید گمنام نیما یوشیج

شعر شهید گمنام نیما یوشیج   همه گفتند مرو او نشنید نشود مرد دلاور نومید ننهد وقع به کار دشمن. -کیست این قدر جری؟ – گفت که من. بعد از آن ماند خموش و کرد اندیشه کمی. او جوان بود. جوانی نوخیز بین همسالانش چون آتش تیز مثل آن گل که کند وقت طلوع به[…]

chat