آموزش‌های ویدیویی

مهناز دقیق نیا

مردی گفت

مردی گفت

شعر مردی گفت – سزار وایه خو   مردی گفت : مخاطره آمیزترین لحظه زندگی من جنگ مارنه بود وقتی گلوله به سینه ام نشست. و مرد دیگر : در بالا آمدن دریا در یوکوهاما بود معجزه آسا از پناه سایبان مغازه ای نجات یافتم . و مرد دیگر : برای من در خواب روز[…]

دلیل بازگشت وجه