بایگانی برچسب: مفعول فاعلات مفاعیلن

شعر دادم به مسیوهال خراسان را گریز از نادان ایرج میرزا

دادم به مسیوهال خراسان را – گریز از نادان

شعر دادم به مسیوهال خراسان را – گریز از نادان ایرج میرزا    دادم به مسیوهال خراسان را عیسی صفت گریختم از احمق   نادان به کارها شده مستولی دانا به خون دل شده مستغرق     مطالب بیشتر در:         پیشنهاد ویژه برای مطالعه  شعر پوزخند تد هیوز شعر ای طایران[…]

chat