آموزش‌های ویدیویی

مفعول فاعلات فعل

افتاده‌ایم سخت به دام

افتاده‌ایم سخت به دام – گروه لئام

شعر افتاده‌ایم سخت به دام – گروه لئام ملک الشعرا بهار    افتاده‌ایم سخت به دام در جنگ این گروه لئام   قومی ندیده سفرهٔ باب جمعی ندیده چهرهٔ مام   یک‌سر ز جهل‌، دشمن‌علم جمله به طبع‌، خصم کرام   ما صاحب ستور ولیک در چنگ این گروه‌، زمام   در فضل‌، ناتمام ولی[…]

دلیل بازگشت وجه