آموزش‌های ویدیویی

مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی)

رَسْتَم ازین نَفْس و هَوی، زنده بِلا مُرده بِلا زنده و مُرده وَطَنَم، نیست به جُز فَضْلِ خدا

رستَم ازین نفس و هوی، زنده بلا مرده بلا-38

دکلمه صوتی شعر رَسْتَم ازین نَفْس و هَوی، زنده بِلا مُرده بِلامولانا – غزل 38 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.زنده و مُرده وَطَنَم، نیست به جُز فَضْلِ خدا رَسْتَم ازین بیت و غَزَل، ای شَه و سُلطانِ اَزَل.     شعر رَسْتَم ازین نَفْس و هَوی، زنده بِلا مُرده بِلا مولانا-غزل38  […]

یارْ مرا، غارْ مرا، عشقِ جگَرخوار مرا یارْ تویی، غارْ تویی، خواجه نِگَه‌دار مرا

یارْ مرا، غارْ مرا، عشقِ جگَرخوار مرا-37

دکلمه صوتی شعر یارْ مرا، غارْ مرا، عشقِ جگَرخوار مرا مولانا – غزل 37 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.یارْ تویی، غارْ تویی، خواجه نِگَه‌دار مرا نوحْ تویی، روحْ تویی، فاتِح و مَفْتوحْ تویی.     شعر یارْ مرا، غارْ مرا، عشقِ جگَرخوار مرا مولانا-غزل 37     یارْ مرا، غارْ مرا، عشقِ[…]

خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دِگَربار بیا دَفْع مَدِه، دَفْع مَدِه، ای مَهِ عَیّار بیا

خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دِگَربار بیا -36

دکلمه صوتی شعر خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دِگَربار بیا مولانا – غزل 36 + پخش آنلاین، متن کامل، معنی و تفسیر.دَفْع مَدِه، دَفْع مَدِه، ای مَهِ عَیّار بیا عاشقِ مَهْجور نِگَر، عالَمِ پُرشور نِگَر.     شعر خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دِگَربار بیا مولانا- غزل 36     خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه[…]

دلیل بازگشت وجه