آموزش‌های ویدیویی

مفتعلن مفتعلن فاعلن فعل

غم‌ مخور ای ‌دل که جهان را قرار نیست

غم‌ مخور ای ‌دل که جهان را قرار نیست

شعر غم‌ مخور ای ‌دل که جهان را قرار نیست ملک الشعرا بهار  پرد‌هٔ سینما   غم‌ مخور ای ‌دل که جهان را قرار نیست و آنچه تو بینی به جز از مستعار نیست‌   آنچه مجازی بود آن هست آشکار و آنچه حقیقی بود آن آشکار نیست   هست یکی پردهٔ جنبندهٔ بدیع کز[…]

دلیل بازگشت وجه