آموزش‌های ویدیویی

مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن

همی نالم به دردا، همی گریم به زارا

همی نالم به دردا، همی گریم به زارا _ 2

شعر همی نالم به دردا، همی گریم به زارا _ غزل2 _ ملک الشعرا بهار    همی نالم به دردا، همی گریم به زارا که ماندم دور و مهجور، من از یار و دیارا   الا ای باد شبگیر، ازین شخص زمین‌گیر ببر نام و خبر گیر، ز یار نامدارا   چو رفتم از خراسان‌،[…]

دلیل بازگشت وجه