آموزش‌های ویدیویی

مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع

رؤس دولت، شیوخ ملت، ببازی ایران، خراب گردید

رؤس دولت، شیوخ ملت، ببازی ایران، خراب گردید

شعر رؤس دولت، شیوخ ملت، ببازی ایران، خراب گردید _ ادیب الممالک  مرثیه مجلس پس از بمباردمان به حکم محمدعلی میرزای مخلوع   رؤس دولت، شیوخ ملت، ببازی ایران، خراب گردید درین حوادث، برین مصیبت درون خارا، کباب گردید   شده پریشان، دو زلف سنبل، همی زند چاک، بپیرهن گل وثاق قمری، سرای بلبل، مقام[…]

دلیل بازگشت وجه