آموزش‌های ویدیویی

مصیب پیرنسری

چه غرق بحر باشد زورق من 

چه غرق بحر باشد زورق من – پیام چشم مانده بر خلیج 

چه غرق بحر باشد زورق من – شعر پیام چشم مانده بر خلیج – امیلی دیکنسون   چه غرق بحر باشد زورق من چه رویاروی طوفان‌ها؛ مسحور جزایر، فرو افکنده بادبان ِ رام؛ کدام جادو مهار گرفته ست او ؛ پیام چشم ِ مانده بر خلیج این است مترجم: مصیب پیرنسری   پیشنهاد ویژه برای[…]

دلیل بازگشت وجه