بایگانی برچسب: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم)

تمرین سماعی عروض با وزن مستفعلن

تمرین سماعی عروض با وزن مستفعلن ( رجز مثمن سالم )

تمرین سماعی عروض با وزن مستفعلن ( رجز مثمن سالم )   همانطور که در جلسه‌ی اولِ کارگاه آموزش عروض و قافیه گفتیم، بهترین و شیرین‌ترین راه برای یادگیری وزنِ شعر، خواندنِ شعر است. پس تا می‌توانید شعر بخوانید و تلاش کنید همراه با شعر خواندن به وزن شعر نیز فکر کنید. در اینجا درست[…]

chat