آموزش‌های ویدیویی

مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم)

می ده که طی شد دوران جانکاه

می ده که طی شد دوران جانکاه

شعر می ده که طی شد دوران جانکاه _ ملک الشعرا بهار  الحمدلله   می ده که طی شد دوران جانکاه آسوده شد ملک‌، الملک‌لله   شد شاه نو را اقبال همراه کوس شهی کوفت بر رغم بدخواه   شد صبح طالع‌، طی شد شبانگاه الحمد لله‌، الحمد لله   یک چند ما را غم[…]

دلیل بازگشت وجه