آموزش‌های ویدیویی

مستفعلن فعلاتن مستفعلن فعلاتن

بر تختگاه تجرد سلطان نامورم من

بر تختگاه تجرد سلطان نامورم من

شعر بر تختگاه تجرد سلطان نامورم من ملک الشعرا بهار  فقر و فنا   بر تختگاه تجرد سلطان نامورم من با سیرت ملکوتی در صورت بشرم من   این عالم بشری را من زادهٔ گل و خاکم لیکن ز جان و دل پاک از عالم دگرم من   سلطان ملک فنایم منصور دار بقایم با[…]

دلیل بازگشت وجه