آموزش‌های ویدیویی

محمد فردی

عظمت از آن شیطان است، او که معبود باد هاست همان که در برابر «بلی» گویان« نه »گفت همان که نابودی « عدم» را به انسان آموخت همان که «نه» گفت و جاودانه شد

عظمت از آن شیطان است – آخرین کلمات اسپارتاکوس

عظمت از آن شیطان است – شعر آخرین کلمات اسپارتاکوس – أمل دنقل عظمت از آن شیطان است، او که معبود باد هاست همان که در برابر «بلی» گویان« نه »گفت همان که نابودی « عدم» را به انسان آموخت همان که «نه» گفت و جاودانه شد و روحی سرگردان و دردمند باقی ماند من[…]

دلیل بازگشت وجه