آموزش‌های ویدیویی

مجتبی پورحسن

بعضی‌ ها می‌ گویند

بعضی‌ ها می‌ گویند

شعر بعضی‌ ها می‌ گویند – رابرت فراست   بعضی‌ ها می‌ گویند: جهان در آتش تمام می‌شود بعضی می ‌گویند در یخ از آنچه میلم می ‌کشد با آنها که طرفدار آتش هستند موافقم اما اگر می‌ بایست دو بار نابود می‌شد فکر می‌ کنم آن قدر نفرت دارم که بگویم برای ویرانی یخ[…]

دوست داشتم

دوست داشتم

شعر دوست داشتم – رابرت فراست   دوست داشتم پرنده‌ای کوچک بار و بنديلش را می بست و تمام روز نزديک خانه‌ ام آواز نخواند. جلوی در دست‌هايم را برای به هم کوفته‌ ام وقتی که به نظر می ‌رسيد انگار ديگر نمی توانم تحملش کنم اشکال کار تا حدی بايد در من باشد پرنده[…]

دلیل بازگشت وجه