آموزش‌های ویدیویی

ماریا عباسیان

از آن رو که پرولتاریا با رشادت و ایثار میجنگد

از آن رو که پرولتاریا با رشادت و ایثار میجنگد – همان جنگ راستین

از آن رو که پرولتاریا با رشادت و ایثار میجنگد – همان جنگ راستین   از آن رو که پرولتاریا با رشادت و ایثار میجنگد او را به جنگ گسیل می‌دارند؛ چرا و برای که میجنگد؟ بر او معلوم نیست و نباید بدان بپردازد.‏ لعنت به جنگ شما!‏ تنها به ضیافتش بروید!‏ ما تفنگ‌ها را[…]

ای برده! کیست که آزادت کند

ای برده! کیست که آزادت کند

شعر ای برده! کیست که آزادت کند – برتولت برشت   ای برده! کیست که آزادت کند؟ آنان که در قعر ژرف‌ترین مغاکند -ای رفیق!- تو را می‌بینند و فریادت می‌شنوند. بردگان، رهایت سازند. همه یا هیچ‌کس. هیچ یا همه. کس به تنهایی نجات خویش نتواند. تفنگ یا زنجیر؛ همه یا هیچ‌کس. هیچ یا همه.[…]

دلیل بازگشت وجه