آموزش‌های ویدیویی

فريدون فریاد

حال چند سالی‌ست که آواره‌ایم - شعر هرگز از یاد نبردیم آزادی و صلح را - یانیس ریتسوس

حال چند سالی‌ست که آواره‌ایم – هرگز از یاد نبردیم آزادی و صلح را

حال چند سالی‌ست که آواره‌ایم – شعر هرگز از یاد نبردیم آزادی و صلح را – یانیس ریتسوس   حال چند سالی‌ست که آواره‌ایم از جزیره‌ای خشک و بی آب و علف به جزیره‌ی خشک و بی‌آب و علفی دیگر در حال حمل چادرها بر پشت‌مان بی‌آنکه فرصت برپاکردن‌شان را داشته باشیم بی‌آنکه فرصت کنیم[…]

دلیل بازگشت وجه