آموزش‌های ویدیویی

فاعلن فاعلن فاعلاتن

چندگویی چرا مانده ویران

چندگویی چرا مانده ویران _ اتحاد اسلام

شعر چندگویی چرا مانده ویران _ اتحاد اسلام _ ملک الشعرا بهار    چندگویی چرا مانده ویران هند و افغان و خوارزم و ایران   چندگویی چرا جسته مأوا خرس پتیاره بر جای شیران   چندگویی چرا روز حاجت مانده ازکار، دست دلیران   چندگویی چرا ما اسیریم زانکه آزادی ما اسیران   جنبش و[…]

دلیل بازگشت وجه