آموزش‌های ویدیویی

فاعلات مفتعلن فعلن

شعر خسرو تاج بخش ناصر دین ایرج میرزا

خسرو تاج بخش ناصر دین

شعر خسرو تاج بخش ناصر دین ایرج میرزا  ماده تاریخ مهمانی شاه در باغ امیرنظام (۱۳۰۷ هق)   خسرو تاج بخش ناصر دین آن سرشته به عقل و دانش داد   آن که دست عطا و همت او حاصل بحر و کان به باد بداد   بود سیم سفر که از تبریز شد به سوی[…]

دلیل بازگشت وجه