آموزش‌های ویدیویی

علی امینی نجفی

راستی که در دوره تیره و تاری زندگی میکنم

راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می‌کنم – آهای آیندگان

راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می‌کنم – شعر آهای آیندگان – برتولت برشت   راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می‌کنم امروزه فقط حرف‌های احمقانه بی‌خطرند گره بر ابرو نداشتنراستی که در دوره تیره و تاری زندگی می‌کنم، از بی‌احساسی خبر می‌دهد، و آنکه می‌خندد، هنوز خبر هولناک را نشنیده[…]

دلیل بازگشت وجه