آموزش‌های ویدیویی

علی ثباتی

شعر بخت توماس هاردی

خدایی کینه شاد هم اگر – بخت

خدایی کینه شاد هم اگر – شعر بخت – توماس هاردی   خدایی کینه شاد هم اگر مرا از اوج آسمان می خواند و می خندید که:   “هان، ای تو، موجودَکِ رنجیده حال هشدار که غم تو مرا مایه ی سرمستی است و زیان ِعشق ِ تو سودِ نفرتِ من.”   پس آنگاه من[…]

دلیل بازگشت وجه