آموزش‌های ویدیویی

شعر ملک الشعرا بهار با مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون)

یا که به راه آرم این صید دل رمیده را

یا که به راه آرم این صید دل رمیده را _ 7

شعر یا که به راه آرم این صید دل رمیده را _ غزل7 _ ملک الشعرا بهار    یا که به راه آرم این صید دل رمیده را یا به رهت سپارم این جان به لب رسیده را   یا ز لبت کنم طلب قیمت خون خویشتن یا به تو واگذارم این جسم به خون[…]

آتش کید آسمان سوخت تنم‌، دریغ من

آتش کید آسمان سوخت تنم‌، دریغ من

شعر آتش کید آسمان سوخت تنم‌، دریغ من ملک الشعرا بهار  دریغ من!   آتش کید آسمان سوخت تنم‌، دریغ من ز آب دو دیده‌، بیخ غم برنکنم‌، دریغ من   من که به تن ز عافیت داشتمی لباس ها بس‌عجبست کاین‌چنین‌ عور تنم‌، دریغ من   این فلک قبا دورنگ ازسر حیله برکشید از[…]

دلیل بازگشت وجه