آموزش‌های ویدیویی

شعر ملک الشعرا بهار با مفاعیل فاعلات مفاعیل فاعلن

شب است و بساط عیش، به خوبی مرتب است

شب است و بساط عیش، به خوبی مرتب است

شعر شب است و بساط عیش، به خوبی مرتب است _ ملک الشعرا بهار  حسین (‌ع‌)   شب است و بساط عیش، به خوبی مرتب است شبی را که جان در او، به رقص آید امشب است   به هجران و وصل دوست‌، دل و تن مرکب است دل از وصل در نشاط‌، تن از[…]

دلیل بازگشت وجه