آموزش‌های ویدیویی

شعر ملک الشعرا بهار با مفاعلن مفاعلن مفاعلن

فغان ز جغد جنگ و مرغوای او

فغان ز جغد جنگ و مرغوای او – جغد جنگ

شعر فغان ز جغد جنگ و مرغوای او – جغد جنگ ملک الشعرا بهار    فغان ز جغد جنگ و مرغوای او که تا ابد بریده باد نای او   بریده باد نای او و تا ابد گسسته و شکسته پر و پای او   ز من بریده یار آشنای من کزو بریده باد آشنای[…]

دلیل بازگشت وجه