آموزش‌های ویدیویی

شعر ملک الشعرا بهار با مفاعلن فع مفاعلن فع

ز من نگارم خبر ندارد

ز من نگارم خبر ندارد _ غزل ضربی (در ماهور)

شعر ز من نگارم خبر ندارد _ غزل ضربی (در ماهور) _ ملک الشعرا بهار    ز من نگارم خبر ندارد به حال زارم نظر ندارد   خبر ندارم من از دل خود دل من از من خبر ندارد   کجا رود دل که دلبرش نیست کجا پرد مرغ که پر ندارد   امان از[…]

رخ تو دخلی به مه ندارد

رخ تو دخلی به مه ندارد _ 41

شعر رخ تو دخلی به مه ندارد _ غزل41 _ ملک الشعرا بهار    رخ تو دخلی به مه ندارد که مه دو زلف سیه ندارد   به هیچ وجهت قمر نخوانم که هیچ وجه شبه ندارد   بیا و بنشین به کنج چشمم که کس در این گوشه‌ ره ندارد   نکو ستاند دل[…]

نکاهدم بار، فزایدم درد

نکاهدم بار، فزایدم درد _ 39

شعر نکاهدم بار، فزایدم درد _ غزل39 _ ملک الشعرا بهار    نکاهدم بار، فزایدم درد نخواهدم یار، چه بایدم کرد   غبار راهی‌، شدم که گاهی زکوی دلدار برآیدم گرد   به هرکجا بخت کشاندم رخت سپهر دوّار نمایدم طرد   فلک چو بازی به گرم تازی فشاردم خوار ربایدم سرد   جهان به[…]

دلیل بازگشت وجه