آموزش‌های ویدیویی

شعر خاقانی با مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)

دود-تو-برون-شود-ز-روزن-روزی-خاقانی

دود تو برون شود ز روزن روزی – ۳۵۱

دود تو برون شود ز روزن روزی خاقانی – رباعی ۳۵۱     دود تو برون شود ز روزن روزی مرغ تو بپرد از نشیمن روزی   گیرم که به کام دوست باشی دو سه سال ناکام شوی به کام دشمن روزی     ناکام شوی به کام دشمن روزی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی[…]

گر-من-نه-به-دل-داغ-برافکنده-امی-خاقانی

گر من نه به دل داغ برافکنده‌ امی – ۳۵۰

گر من نه به دل داغ برافکنده‌ امی خاقانی – رباعی ۳۵۰     گر من نه به دل داغ برافکنده‌ امی با تو ز غم آزاد و تو را بنده‌ امی   ور من نه ز دست چرخ پر کنده‌ امی رد پای تو کشته و به تو زنده‌ امی     رد پای[…]

سلطانی-و-طغرای-تو-نیکو-رویی-خاقانی

سلطانی و طغرای تو نیکو رویی – ۳۴۹

سلطانی و طغرای تو نیکو رویی خاقانی – رباعی ۳۴۹     سلطانی و طغرای تو نیکو رویی رویت زده پنج نوبت نیکویی   در خاقانی نظر کن از دل جویی کو خاک تو و تو آفتاب اویی     کو خاک تو و تو آفتاب اویی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در مصرع[…]

در-مجلس-باده-گر-مرا-یاد-کنی-خاقانی

در مجلس باده گر مرا یاد کنی – ۳۴۸

در مجلس باده گر مرا یاد کنی خاقانی – رباعی ۳۴۸     در مجلس باده گر مرا یاد کنی غمگین دل من به یاد خود شاد کنی   بیداد به یکسو نهی و داد کنی وز بندگی و محنتم آزاد کنی     وز بندگی و محنتم آزاد کنی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی[…]

خاقانی-اگر-سر-زده-یار-آیی-خاقانی

خاقانی اگر سر زدهٔ یار آیی – ۳۴۷

خاقانی اگر سر زدهٔ یار آیی خاقانی – رباعی ۳۴۷     خاقانی اگر سر زدهٔ یار آیی در سرزدگی مگر کله دار آیی   میکوش که گم کردهٔ دلدار آیی کر گمشدگی مگر پدیدار آیی     کر گمشدگی مگر پدیدار آیی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در مصرع آخر اتفاق می‌افتد. از[…]

راهی-که-در-او-خنگ-فلک-لنگ-شدی-خاقانی

راهی که در او خنگ فلک لنگ شدی – ۳۴۶

راهی که در او خنگ فلک لنگ شدی خاقانی – رباعی ۳۴۶     راهی که در او خنگ فلک لنگ شدی از وسعت او دل جهان تنگ شدی   در خدمت وصل تو روا داشتمی هر گامی مرا هزار فرسنگ شدی     هر گامی مرا هزار فرسنگ شدی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی[…]

ای-زلف-بتم-عقرب-مه-جولانی-خاقانی

ای زلف بتم عقرب مه جولانی – ۳۴۵

ای زلف بتم عقرب مه جولانی خاقانی – رباعی ۳۴۵     ای زلف بتم عقرب مه جولانی جادو صفتی گرچه به ثعبان مانی   آخر نه بهشت حسن را رضوانی دوزخ چه نهی در جگر خاقانی     دوزخ چه نهی در جگر خاقانی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در مصرع آخر اتفاق[…]

شب-های-سده-زلف-مغان-فش-داری-خاقانی

شب‌ های سده زلف مغان‌ فش داری – ۳۴۴

شب‌ های سده زلف مغان‌ فش داری خاقانی – رباعی ۳۴۴     شب‌ های سده زلف مغان‌ فش داری در جام طرب بادهٔ دلکش داری   تو خود همه ساله سدهٔ خوش داری تا زلف چلیپا و رخ آتش داری       تا زلف چلیپا و رخ آتش داری در قالب رباعی ضربه‌ی[…]

روزی-که-سر-زلف-چو-چوگان-داری-خاقانی

روزی که سر زلف چو چوگان داری – ۳۴۳

روزی که سر زلف چو چوگان داری خاقانی – رباعی ۳۴۳     روزی که سر زلف چو چوگان داری آسیمه دلم چو گوی میدان داری   آن شب که همی رای به هجران داری آفاق به چشم من چو زندان داری     آفاق به چشم من چو زندان داری در قالب رباعی ضربه‌ی[…]

از-شهر-تو-رفت-خواهم-ای-شهرآرای-خاقانی

از شهر تو رفت خواهم ای شهرآرای – ۳۴۲

از شهر تو رفت خواهم ای شهرآرای خاقانی – رباعی ۳۴۲     از شهر تو رفت خواهم ای شهرآرای جان را به وداع کوتهی روی بنمای   از جور تو در سفر بیفشردم پای دل را به تو و تو را سپردم به خدای     دل را به تو و تو را سپردم[…]

امروزبه-خشک-جان-تو-مهمان-منی-خاقانی

امروز به خشک جان تو مهمان منی – ۳۴۱

امروز به خشک جان تو مهمان منی خاقانی – رباعی ۳۴۱     امروز به خشک جان تو مهمان منی جان پیش کشم چرا که جانان منی   پیشت به دمی ز درد تو خواهم مرد دردت بکشم بیا که درمان منی     دردت بکشم بیا که درمان منی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی[…]

خاقانی-را-همیشه-بیغاره-زنی-خاقانی

خاقانی را همیشه بیغاره زنی – ۳۴۰

خاقانی را همیشه بیغاره زنی خاقانی – رباعی ۳۴۰   خاقانی را همیشه بیغاره زنی هم نیش به جان او چو جراره زنی   اندر غم تو دلم دو صد پاره شده است صد شعله بر این دل دوصد پاره زنی     صد شعله بر این دل دوصد پاره زنی در قالب رباعی ضربه‌ی[…]

خاک-شومی-گرنه-چنین-خون-خوریی-خاقانی

خاک شومی گرنه چنین خون خوریی – ۳۳۹

خاک شومی گرنه چنین خون خوریی خاقانی – رباعی ۳۳۹     خاک شومی گرنه چنین خون خوریی نازت برمی گرنه چنین کافریی   گر با دل من به دوستی درخوریی زین دیده بران دیده گرامی‌ تریی     زین دیده بران دیده گرامی‌ تریی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در مصرع آخر اتفاق[…]

سیمرغ-وصالی-ای-بت-عالی-رای-خاقانی

سیمرغ وصالی ای بت عالی رای – ۳۳۸

سیمرغ وصالی ای بت عالی رای خاقانی – رباعی ۳۳۸   سیمرغ وصالی ای بت عالی رای دادی لقبم همای گیتی آرای   من فارغم از دانهٔ هرکس چو همای تو نیز چو سیمرغ به کس رخ منمای       تو نیز چو سیمرغ به کس رخ منمای در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر[…]

بیدل-نیمی-گر-به-رخت-بنگرمی-خاقانی

بیدل نیمی گر به رخت بنگرمی – ۳۳۷

بیدل نیمی گر به رخت بنگرمی خاقانی – رباعی ۳۳۷     بیدل نیمی گر به رخت بنگرمی گمره نیمی گر به درت بگذرمی   غمخوار توام کاش تو را درخورمی گر درخورمی تو را چرا غم خورمی     گر درخورمی تو را چرا غم خورمی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در مصرع[…]

هر-نیمه-شبم-تبم-مرتب-بینی-خاقانی

هر نیمه شبم تبم مرتب بینی – ۳۳۶

هر نیمه شبم تبم مرتب بینی خاقانی – رباعی ۳۳۶     هر نیمه شبم تبم مرتب بینی ناخن چو فلک، عرق چو کوکب بینی   هر چاشتگهم کوفتهٔ تب بینی از تب خالم آبله بر لب بین     از تب خالم آبله بر لب بین در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در مصرع[…]

گر-کشتنیم-چنان-کش-از-بهر-خدای-خاقانی

گر کشتنیم چنان کش از بهر خدای – ۳۳۵

گر کشتنیم چنان کش از بهر خدای خاقانی – رباعی ۳۳۵     گر کشتنیم چنان کش از بهر خدای کز بنده شنوده باشی از روح افزای   زان میگون لب و زان مژهٔ جان فرسای مستم کن و آنگه رگ جانم بگشای     مستم کن و آنگه رگ جانم بگشای در قالب رباعی[…]

تیمار-جهان-غصه-خوری-ارزد-نی-خاقانی

تیمار جهان غصه خوری ارزد؟ نی – ۳۳۴

تیمار جهان غصه خوری ارزد؟ نی خاقانی- رباعی ۳۳۴     تیمار جهان غصه خوری ارزد؟ نی دیدار بتان نوحه‌ گری ارزد؟ نی   بیچاره پیاده را که فرزین گردد فرزین شدنش نگون سری ارزد؟ نی     فرزین شدنش نگون سری ارزد؟ نی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در مصرع آخر اتفاق می‌افتد.[…]

خاقانی-اگر-شیوه-عشق-آغازی-خاقانی

خاقانی اگر شیوهٔ عشق آغازی – ۳۳۳

خاقانی اگر شیوهٔ عشق آغازی خاقانی – رباعی ۳۳۳     خاقانی اگر شیوهٔ عشق آغازی یارانت خسند با خسان چون سازی   تو چشمی اگر در تو خسی آویزد چندان مژه برزن که برون اندازی     چندان مژه برزن که برون اندازی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در مصرع آخر اتفاق می‌افتد.[…]

از-عشق-صلیب-موی-رومی-رویی-خاقانی

از عشق صلیب موی رومی رویی – ۳۳۲

از عشق صلیب موی رومی رویی خاقانی – رباعی ۳۳۲     از عشق صلیب موی رومی رویی ابخاز نشین گشتم و گرجی کویی   از بس که بگفتمش که مویی مویی شد موی زبانم و زبان هر مویی     شد موی زبانم و زبان هر مویی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در[…]

از-گردون-بر-نتابم-این-بی-آبی-خاقانی

از گردون بر نتابم این بی‌ آبی – ۳۳۱

از گردون بر نتابم این بی‌ آبی خاقانی – رباعی ۳۳۱     از گردون بر نتابم این بی‌ آبی خون شد دل و اشک آتشی سیمابی   روزی به سرشک و نالهٔ چون دولاب آتش فکنم در فلک دولابی     آتش فکنم در فلک دولابی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در مصرع[…]

من-بودم-و-آن-نگار-روحانی-روی-خاقانی

من بودم و آن نگار روحانی روی – ۳۳۰

من بودم و آن نگار روحانی روی خاقانی – رباعی ۳۳۰     من بودم و آن نگار روحانی روی افکنده در آن دو زلف چوگانی گوی   خصمان به در ایستاده خاقانی جوی من در حرم وصال سبحانی گوی     من در حرم وصال سبحانی گوی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در[…]

از-بلبل-گل-پرست-خوش-ساز-تری-خاقانی

از بلبل گل پرست خوش ساز تری – ۳۲۹

از بلبل گل پرست خوش ساز تری خاقانی – رباعی ۳۲۹     از بلبل گل پرست خوش ساز تری کبکی و ز دراج خوش آواز تری   در حسن ز طاووس سرافراز تری وز قمری نغز گوی طناز تری     وز قمری نغز گوی طناز تری در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در[…]

گر-یک-دو-نفس-بدزدم-اندر-ماهی-خاقانی

گر یک دو نفس بدزدم اندر ماهی – ۳۲۸

گر یک دو نفس بدزدم اندر ماهی خاقانی – رباعی ۳۲۸     گر یک دو نفس بدزدم اندر ماهی تا داد دلی بخواهم از دلخواهی   بینی فلک انگیخته لشکرگاهی از غم رصدی نشانده بر هر راهی     از غم رصدی نشانده بر هر راهی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در مصرع[…]

خاقانی-را-طعنه-زنی-هر-گاهی-خاقانی

خاقانی را طعنه زنی هر گاهی – ۳۲۷

خاقانی را طعنه زنی هر گاهی خاقانی – رباعی ۳۲۷     خاقانی را طعنه زنی هر گاهی کو طلبد به نجوید راهی   حقهٔ مرجان نشود هر ماهی از پس نه ماه نزاید ماهی     از پس نه ماه نزاید ماهی در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در مصرع آخر اتفاق می‌افتد. از[…]

آن-سنگدلی-و-سیم-دندان-که-بدی-خاقانی

آن سنگدلی و سیم دندان که بدی – ۳۲۶

آن سنگدلی و سیم دندان که بدی خاقانی – رباعی ۳۲۶     آن سنگدلی و سیم دندان که بدی ز آن خوشتری ای شوخ زبان دان که بدی   در کار توام هزار چندان که بدم در خون منی هزار چندان که بدی     در خون منی هزار چندان که بدی در قالب[…]

تا-کی-به-هوس-چون-سگ-تازی-تازی-خاقانی

تا کی به هوس چون سگ تازی تازی – ۳۲۵

تا کی به هوس چون سگ تازی تازی خاقانی – رباعی ۳۲۵     تا کی به هوس چون سگ تازی تازی روباه صفت به حیله سازی سازی   از لهو و لعب نه‌ای دمی واقف خویش ترسم که همه عمر به بازی بازی     ترسم که همه عمر به بازی بازی در قالب[…]

عمرم-همه-ناکام-شد-از-بیکاری-خاقانی

عمرم همه ناکام شد از بیکاری – ۳۲۴

عمرم همه ناکام شد از بیکاری خاقانی – رباعی ۳۲۴     عمرم همه ناکام شد از بیکاری کارم همه ناساز شد از بی‌ یاری   ای یار مگر تو کار من بگذاری وی چرخ مگر تو عمر من باز آری     وی چرخ مگر تو عمر من باز آری در قالب رباعی ضربه‌ی[…]

ترسا-صنمی-کز-پی-هر-غم-خواری-خاقانی

ترسا صنمی کز پی هر غم‌ خواری – ۳۲۳

ترسا صنمی کز پی هر غم‌ خواری خاقانی – رباعی ۳۲۳     ترسا صنمی کز پی هر غم‌ خواری بر هر در دیری زده دارد داری   ز آن زلف صلیب شکل دادی باری یک موی کزو ببستمی زناری     یک موی کزو ببستمی زناری در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در مصرع[…]

خاقانی-اگر-بسیج-رفتن-داری-خاقانی

خاقانی اگر بسیج رفتن داری – ۲۳۲

خاقانی اگر بسیج رفتن داری خاقانی – رباعی ۲۳۲       خاقانی اگر بسیج رفتن داری در ره چو پیاده هفت مسکن داری   فرزین نتوانی شدن اندیشم از آنک در راه بسی سپاه رهزن داری     در راه بسی سپاه رهزن داری در قالب رباعی ضربه‌ی اصلی شعر در مصرع آخر اتفاق[…]

دلیل بازگشت وجه