آموزش‌های ویدیویی

شعر ادیب الممالک با مفعول فاعلات مفعولن

در کاروان نواخت درای آهنگ

در کاروان نواخت درای آهنگ

شعر در کاروان نواخت درای آهنگ _ ادیب الممالک    در کاروان نواخت درای آهنگ شب برکشید پرده نیلی رنگ   عوا دلیل ره شد تا شعری سازد درون خیمه شب آهنگ   خورشید در ترازو شد پنهان بی آنکه هیچ سنجد از او جو سنگ   شد با نقوش زر تن و روی چرخ[…]

دلیل بازگشت وجه