آموزش‌های ویدیویی

شعر ادیب الممالک با مفاعیل فعولن مفاعیل فعولن

چمن از سبزه شد کان نشابور

چمن از سبزه شد کان نشابور – غزل53

شعر چمن از سبزه شد کان نشابور _ غزل53 _ ادیب الممالک    چمن از سبزه شد کان نشابور درخت از گل چو شادروان شاپور   یکی از دلکشی چون تخت خاقان یکی از روشنی چون تاج فغفور   زمین را کیسه پر یاقوت و مرجان هوا را آستین پر مشک و کافور   یکی[…]

دلیل بازگشت وجه