آموزش‌های ویدیویی

شعر ادیب الممالک با فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن

نوجوان مرا فلک خوندل ریخت در ایاغ

نوجوان مرا فلک خوندل ریخت در ایاغ – غزل70

شعر نوجوان مرا فلک خوندل ریخت در ایاغ _ غزل70 _ ادیب الممالک  مرثیه   نوجوان مرا فلک خوندل ریخت در ایاغ نونهال مرا سپهر کند از بن بطرف باغ   شمعی افروختم که گشت روشن از نور او جهان ناگهان صرصری وزید کرد خاموش آن چراغ   ای فقید کمال و فضل ای شهید[…]

دلیل بازگشت وجه