آموزش‌های ویدیویی

شعرهای سید مهدی موسوی

photo 2022 01 22 00 04 46

شعری از سید مهدی موسوی

شعری از سید مهدی موسوی   هیچ چیز قطعی نیست شک بکن به هر چه که هست شک به عقل و هوشیاری شک به مست بودنِ مست! شک به لذّت از یک شعر به درستی یک نقد! شک به خانواده ی خوب! ارتباط بعد از عقد شک به لذّت از سیگار بعد یک هماغوشی شک[…]

دلیل بازگشت وجه