آموزش‌های ویدیویی

زهرا ابومعاش

چمدانهایم--بر-روی-قفسه-های-خاطرات-چیده-شده-اند

چمدانهایم بر روی قفسه های خاطرات چیده شده اند – تابلویی از مرگ

چمدانهایم بر روی قفسه های خاطرات چیده شده اند – شعر تابلویی از مرگ – أمل دنقل    چمدانهایم بر روی قفسه های خاطرات چیده شده اند و سفر طولانی آغاز می شود بی آنکه واگن قطار حرکت کرده باشد ! نامه هایی که برای خورشید فرستاده بودم دست نخورده برمی گردند نامه هایی که[…]

دلیل بازگشت وجه