بایگانی برچسب: رباعی فلسفی

رباعی های نیما یوشیج

رباعی های نیما یوشیج

رباعی های نیما یوشیج گفتم الف. او گفت الف گفتم با گفتا پس با؟ گفتم تا. گفتا تا. ناموخته باری زالف تا یا گفت: مارا پس تا چه کار دیگر با یا ! 2 دل برد ز من آن سر زلفین دو تا دو چشم تو گشتند در این کار گوا افسوس! چو این هر[…]

chat