بایگانی برچسب: تو مپوشان سخن ها که داری نیما

شعر افسانه نیما یوشیج

شعر افسانه نیما یوشیج

شعر افسانه نیما یوشیج: در شب تیره دیوانه‌ای کاو، دل به رنگی گریزان سپرده، در دره‌ی سرد و خلوت نشسته، همچون ساقه‌ی گیاهی فسرده.   شعر افسانه نیما یوشیج   در شب تیره، دیوانه ای کاو دل به رنگی گریزان سپرده، در درْه ی سرد و خلوت نشسته همچو ساقه یْ گیاهی فسرده می کند[…]

chat