آموزش‌های ویدیویی

بهروز صفدری

بیدار شدم با قطعه‌ ای رؤیا در کف

بیدار شدم با قطعه‌ ای رؤیا در کف – خواب عشقی گمشده است

بیدار شدم با قطعه‌ ای رؤیا در کف – شعر خواب عشقی گمشده است – روبرتو خواروز   بیدار شدم با قطعه‌ ای رؤیا در کف و ندانستم با آن چه کنم. پس به دنبال قطعه‌ ای بیداری گشتم تا آن را لباسِ قطعه‌ رؤیا کنم، اما قطعه‌ رؤیا دیگر آن‌جا نبود. حال قطعه‌ای بیداری[…]

هر حرف تردیدی است

هر حرف تردیدی است

شعر هر حرف تردیدی است – روبرتو خواروز   هر حرف تردیدی است، هر سکوت تردیدی دیگر. بااین‌همه پیوند‌شان به ما مجال می‌دهد تا نفس بکشیم هر خواب یک فرورفتگی است، هر بیداری فرورفتگی‌یی دیگر. بااین‌همه پبوندشان به ما مجال می‌دهد تا برخیزیم. هر زندگی یک ناپدیدشدن است، هر مرگ ناپدیدشدنی دیگر. بااین‌همه پیوندشان به[…]

دلیل بازگشت وجه