آموزش‌های ویدیویی

بختیار علی

12 جمله معروف دریاس و جسدها بختیار علی

12 جمله معروف دریاس و جسدها بختیار علی – تکه کتاب

12 جمله معروف دریاس و جسدها بختیار علی: در این مطلب 12 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب دریاس و جسدها بختیار علی را گلچین کرده ایم.این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.         12 جمله معروف[…]

9 جمله معروف جمشید خان عمویم بختیار علی

9 جمله معروف جمشید خان عمویم بختیار علی – تکه کتاب

9 جمله معروف جمشید خان عمویم بختیار علی: در این مطلب 9 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب جمشید خان عمویم بختیار علی را گلچین کرده ایم.این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.       9 جمله معروف جمشید[…]

9 جمله معروف غروب پروانه بختیار علی

9 جمله معروف غروب پروانه بختیار علی – تکه کتاب

9 جمله معروف غروب پروانه بختیار علی: در این مطلب 9 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب غروب پروانه بختیار علی را گلچین کرده ایم.این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.       9 جمله معروف غروب پروانه بختیار[…]

19 جمله معروف آخرین انار دنیا بختیار علی

19 جمله معروف آخرین انار دنیا بختیار علی – تکه کتاب

19 جمله معروف آخرین انار دنیا بختیار علی: در این مطلب 19 عدد از جملات معروف و درخشان کتاب آخرین انار دنیا بختیار علی را گلچین کرده ایم.این جملات تکه کتاب های نابی هستند از نویسندگانی بزرگ که می‌توانید به وسیله‌ی دکمه‌‌های زیر از آرشیو کاملشان دیدن کنید.       19 جمله معروف آخرین[…]

دلیل بازگشت وجه