بایگانی برچسب: اشعار کیانوش خان محمدی

خان محمدی نهنگ

شعر نهنگ کیانوش خان محمدی

شعر نهنگ کیانوش خان محمدی   پرسیدم: «پدر! نهنگ بزرگ تر است یا دریا؟» گفت: «معلوم است پسرم، نهنگ! برای همین است که از دریا بیرون می زند…»