آموزش‌های ویدیویی

احمد محمود

تخریب-خانه-پدری-احمد-محمود

تخریب خانه احمد محمود

تخریب خانه احمد محمود در اهواز غم انگیز است. احمد محمود نویسنده ای ست که تمام عمرش را برای مردم نوشت. و خوب هم نوشت. او درد مردم ‌دید. پلیدی ها و زشتی ها را دید و به داستان کشید. و خوب هم داستان ساخت. بی شک احمد محمود یکی از نویسندگانِ مهمِ معاصرِ ماست.[…]

دلیل بازگشت وجه